Akty korporacyjne

Aptek.2008.12.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr V/44/2008
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie wyjaśniania wątpliwości dotyczących treści uchwały Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr IV/137/2007 z dnia 5 września 2007 r. w sprawie dopłat na wydawanie "Biuletynu Naczelnej Rady Aptekarskiej"

W związku z wątpliwościami dotyczącymi treści ww. uchwały Naczelna Rada Aptekarska stwierdza, że przekazane na podstawie uchwały Nr IV/137/2007 z dnia 5 września 2007 r. w sprawie dopłat na wydawanie "Biuletynu Naczelnej Rady Aptekarskiej" środki finansowe przeznaczone zostały wyłącznie na pokrycie części kosztów dystrybucji "Biuletynu Naczelnej Rady Aptekarskiej", a ich wysokość nie wystarczyła na pokrycie ich w pełnej wysokości. W związku z tym ww. uchwała nie wywoła żadnych skutków w zakresie finansowania wydawania sensu stricto "Biuletynu Naczelnej Rady Aptekarskiej".
Wobec powyższego celem ww. uchwały jest jedynie pokrycie części kosztów dystrybucji "Biuletynu Naczelnej Rady Aptekarskiej", a użyte w ww. uchwale zwroty: w tytule: "dopłat na wydawanie "Biuletynu Naczelnej Rady Aptekarskiej"" oraz, w § 1 ust. 2: "na uzupełnienie pokrycia kosztów wydawania i dystrybucji "Biuletynu Naczelnej Rady Aptekarskiej"", oznaczają, że środki finansowe z dopłat przeznaczane są wyłącznie na pokrycie kosztów dystrybucji "Biuletynu Naczelnej Rady Aptekarskiej." Jednocześnie Naczelna Rada Aptekarska informuje, że obowiązujące przepisy nie rozstrzygają w jaki sposób mają być pokrywane koszty dystrybucji biuletynu samorządu aptekarskiego, pozostawiając ją do uregulowania właściwemu organowi samorządu aptekarskiego, którym w okresie między Krajowymi Zjazdami Aptekarzy jest Naczelna Rada Aptekarska (art. 39 ust. 1 ustawy o izbach aptekarskich).