Akt korporacyjny

Lekarz.2018.7.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 lipca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDIUM KRAJOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 28 lipca 2018 r.
o wygaśnięciu mandatu członka Naczelnej Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018, poz. 168) oraz § 45 ust. 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w brzmieniu określonym w załączniku do obwieszczenia Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 lipca 2016 r., oraz § 4 ust. 3 Regulaminu Krajowej Komisji Wyborczej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 16 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., na podstawie uchwały Prezydium Krajowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Naczelnej Komisji Rewizyjnej lekarza Macieja Borowieckiego, obwieszcza się co następuje:
Wygasa mandat członka Naczelnej Komisji Rewizyjnej na okres VIII kadencji 2018- 2022 lekarza Macieja Borowieckiego.