Wydawanie Gazety Lekarskiej w roku 2023.

Akty korporacyjne

Lekarz.2022.10.21

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 października 2022 r.

UCHWAŁA Nr 41/22/IX
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 października 2022 r.
w sprawie wydawania Gazety Lekarskiej w roku 2023

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 17-18 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 1342) w związku z uchwałą Nr 15 XV Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2022 r. w sprawie formy prenumeraty uchwala się co następuje:
§  1. 
W roku 2023 zostanie wydanych 10 numerów Gazety Lekarskiej. Harmonogram wydań ustali Kolegium Redakcyjne Gazety Lekarskiej.
§  2. 
1. 
W roku 2023 Gazeta Lekarska i Biuletyn Naczelnej Izby Lekarskiej będą wydawane w formie elektronicznej i papierowej.
2. 
Członek samorządu lekarskiego, który w dniu 1 stycznia 2023 r. ukończył 70 rok życia, będzie otrzymywał papierową wersję Gazety Lekarskiej. Osoba ta może zrezygnować z papierowej wersji Gazety Lekarskiej na rzecz wersji elektronicznej. Oświadczenie o rezygnacji z wersji papierowej odnosi skutek od następnego wydania Gazety Lekarskiej po otrzymaniu oświadczenia przez Naczelną Izbę Lekarską.
3. 
Członek samorządu lekarskiego, który w dniu 1 stycznia 2023 r. nie ukończył 70. roku życia, będzie otrzymywał wyłącznie elektroniczną wersję Gazety Lekarskiej. Osoba ta może zrezygnować z elektronicznej wersji Gazety Lekarskiej na rzecz wersji papierowej. Oświadczenie o rezygnacji z wersji elektronicznej odnosi skutek od następnego wydania Gazety Lekarskiej po otrzymaniu oświadczenia przez Naczelną Izbę Lekarską.
4. 
Na wniosek członka samorządu lekarskiego może on otrzymywać zarówno papierową jak i elektroniczna wersję Gazety Lekarskiej.
5. 
Wnioski, o których mowa w ust. 2-4 składa się za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego przez Naczelną Izbę Lekarską lub w wersji papierowej.
6. 
Wszystkie wydania Gazety Lekarskiej z roku 2023 zostaną udostępnione w postaci elektronicznej na stronie www.gazetalekarska.pl
§  3. 
W okresie przejściowym obejmującym pierwsze półrocze 2023 roku co najmniej 3 wydania Gazety Lekarskiej będą kolportowane do wszystkich członków samorządu lekarskiego w formie papierowej.
§  4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.