Akty korporacyjne

KRASP.2017.6.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA
ZGROMADZENIA PLENARNEGO KRASP
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję trwającą od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala się zasady i tryb wyboru przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję trwającą od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r.:

I. 

Przepisy ogólne

§  1.  Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, zwana dalej "KRASP", wybiera nauczycieli akademickich do składu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanej dalej "RGNiSW", w liczbie wynikającej z podziału 14 miejsc między nauczycieli akademickich wybieranych przez KRASP i nauczycieli akademickich wybieranych przez Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, zwaną dalej "KRZaSP", w proporcji wynikającej z łącznej liczby studentów studiujących w uczelniach członkowskich każdej z tych Konferencji.
§  2.  KRASP wybiera nauczycieli do składu RGNiSW spośród kandydatów wybranych w szkołach wyższych.

II. 

Zasady wyboru kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

§  3. 
1.  Członkowie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybierani są przez KRASP bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych przez szkoły wyższe będące członkami Konferencji.
2.  Każda szkoła wyższa, która jest członkiem Konferencji, może wybrać kandydata lub kandydatów do składu RGNiSW z grona nauczycieli akademickich, własnych lub zatrudnionych w innej uczelni członkowskiej KRASP. Każdy z wybranych kandydatów musi spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 oraz art. 46a ust. 1-4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.
§  4.  Każda szkoła wyższa ustala sama zasady i tryb tajnego wyboru kandydata (kandydatów) na członka (członków) RGNiSW.
§  5. 
1.  Szkoła wyższa dokonuje wyboru kandydata (kandydatów) i zgłasza go (ich) do Komisji Wyborczej KRASP do 30 września 2017 r.
2.  Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dołączone jest:
a) pisemne oświadczenie kandydata, iż spełnia wymogi określone w art. 46 ust. 2 oraz art. 46a ust. 1-4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
b) pisemne oświadczenie kandydata określające reprezentowany obszar wiedzy, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
c) pisemne oświadczenie kandydata o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

III. 

Zasady wyboru członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich

§  6. 
1.  KRASP ustala w porozumieniu z KRZaSP, nie później niż do 30 czerwca 2017 r., liczbę wybieranych przez nią członków RGNiSW.
2.  Zgromadzenie Plenarne KRASP dokonuje wyboru członków RGNiSW na posiedzeniu, które odbędzie się nie później niż 30 listopada 2013 r. Dla prawomocności wyborów potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków Zgromadzenia Plenarnego KRASP.
§  7. 
1.  Głosowanie przeprowadza, liczy głosy i ogłasza wynik głosowania Komisja Wyborcza KRASP powołana przez Prezydium KRASP. Obsługę administracyjną Komisji Wyborczej KRASP zapewnia Biuro KRASP.
2.  Głosowanie przeprowadza się na sporządzonych przez Komisję Wyborczą KRASP kartach do głosowania.
3.  Imiona i nazwiska kandydatów umieszczane są na kartach do głosowania w kolejności alfabetycznej wraz z podaniem tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego, nazwy uczelni macierzystej oraz liczby szkół wyższych, w których zostali wybrani.
§  8. 
1.  Głosowanie jest tajne.
2.  Głosowanie polega na postawieniu znaku "x" (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony przy nazwiskach nie więcej kandydatów niż wynosi ustalona w trybie § 6 ust. 1 liczba członków RGNiSW wybieranych przez KRASP.
3.  Za nieważny uznaje się głos:
a) jeżeli na karcie do głosowania znak "x" został umieszczony przy większej liczbie kandydatów niż wynosi ustalona w trybie § 6 ust. 1 liczba członków RGNiSW wybieranych przez KRASP;
b) jeżeli na karcie do głosowania nie został umieszczony znak "x" przy nazwisku żadnego z kandydatów.
§  9. 
1.  O wyborze rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów.
2.  Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, z uwzględnieniem wymagania określonego w art. 46 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.
3.  Jeżeli w wyniku głosowania nie zostaną obsadzone wszystkie miejsca w RGNiSW, gdyż kolejno największą taką samą liczbę głosów uzyskało więcej kandydatów niż pozostało miejsc do obsadzenia, przeprowadza się kolejne głosowanie, w którym na karcie do głosowania umieszcza się wyłącznie nazwiska kandydatów, którzy uzyskali tę liczbę głosów.
4.  Jeżeli powtórne głosowanie nie doprowadzi do obsadzenia wszystkich miejsc w RGNiSW, przeprowadza się następne głosowanie, w których wyklucza się tego kandydata czy kandydatów, który/którzy w poprzednim głosowaniu uzyskał/uzyskali najmniejszą liczbę głosów.
5.  Jeżeli powtórne głosowanie/głosowania nie doprowadzi/doprowadzą do obsadzenia wszystkich miejsc w RGNiSW, gdyż liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą najmniejszą liczbę głosów jest większa od pozostałej do obsadzenia liczby miejsc w RGNiSW, Komisja Wyborcza KRASP przeprowadza losowanie.
§  10. 
1.  Po zakończeniu wyborów Przewodniczący Komisji Wyborczej KRASP powiadamia Przewodniczącego RGNiSW kończącej się kadencji o dokonanym wyborze członków RGNiSW kolejnej kadencji i przesyła poświadczoną kserokopię protokołu z wyborów sporządzonego przez Komisję Wyborczą KRASP.
2.  W zawiadomieniu podaje się imię (imiona) i nazwisko wybranego członka RGNiSW oraz:
a) datę i miejsce urodzenia,
b) tytuł, stopień naukowy, reprezentowany obszar wiedzy i specjalność naukową bądź tytuł zawodowy,
c) nazwę uczelni, w której członek Rady jest zatrudniony, oraz nazwę jednostki organizacyjnej,
d) adres zamieszkania (z podaniem adresu do korespondencji),
e) numery telefonów umożliwiających nawiązanie kontaktu,
f) numer faksu.
g) adres e-mail.
3.  Przewodniczący Komisji wyborczej KRASP powiadamia niezwłocznie wybranych członków RGNiSW o uzyskanych przez nich mandatach.