PAN.2017.6.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 2/2017
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 8 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego z działalności Polskiej Akademii Nauk za rok 2017

Na podstawie art.66 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016r. poz. 1047 t.j.) oraz § 5 ust.2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 254, poz. 1707), Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwala, co następuje:
§  1.  Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk wybiera firmę POL-TAX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Polskiej Akademii Nauk za rok 2017.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Procedura wyboru oferty została przeprowadzona stosownie do postanowień Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Kancelarię, pomocnicze jednostki naukowe nieposiadające osobowości prawnej oraz inne jednostki organizacyjne Akademii, w trybie zaproszenia do składania ofert z proponowanym kryterium wyboru oferty: najniższa cena, doświadczenie, termin wykonania badania sprawozdania finansowego.

Zapytanie ofertowe zostało skierowane do pięciu podmiotów znajdujących się na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Ofertę złożył jeden podmiot tj. POL - TAX Sp. z o.o.,03-982 Warszawa, ul. Bora Komorowskiego 56C lok.91.

Podmiot zaproponował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę netto 52.300 zł, tj. 64 329,00 zł brutto.

W związku z tym, że podmiot spełnia wszystkie warunki określone w zaproszeniu, a wynagrodzenie mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie wykonania przedmiotu zamówienia Komisja Rewizyjna proponuje Zgromadzeniu Ogólnemu zatwierdzenie wyboru podmiotu POL-TAX Sp. z o.o.