PAN.2018.12.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 12/2018
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej na kadencję 2019-2022

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.) oraz § 17 ust. 1 statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii nauk z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie Statutu Polskiej Akademii Nauk zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r., zmienionego uchwałą nr 8/2012 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 września 2012 r. zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 listopada 2012 r., zmienionego uchwałą nr 1/2015 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 marca 2015 r. zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 czerwca 2015 r., zmienionego uchwałą nr 4/2018 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 czerwca 2018 r. zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 6 września 2018 r., Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwala, co następuje:
§  1.  Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk wybiera, na kadencję 2019-2022, Komisję Rewizyjną w następującym składzie:
1) Stanisław GOMUŁKA,
2) Roman KALISZAN
3) Bogusław MAJOR
4) Małgorzata MAŃKA
5) Feliks PRZYTYCKI
6) Czesława ROSIK-DULEWSKA
7) Ireneusz WALASZCZYK
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Komisje Rewizyjną wprowadzono ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk w art. 27 ust.7. Tryb i sposób wyboru Komisji Rewizyjnej na mocy art.4l ust. 2 ustawy o Polskiej Akademii Nauk reguluje statut Akademii.

Zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Akademii Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk dokonuje wyboru Komisji Rewizyjnej w glosowaniu tajnym, bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej 1/3 liczby członków krajowych Akademii.