Lekarz.2017.12.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 1 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 233/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 1 grudnia 2017 r.
w sprawie wyboru firmy kolportującej "Gazetę Lekarską" w 2018 r.

Na podstawie art. 114 ust. 1 i 3 i art. 40 ust. 4 z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016, poz. 522, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Dokonać wyboru firmy Poczta Polska S.A. do kolportażu w 2018 r. "Gazety Lekarskiej".
§  2.  Upoważnić Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Macieja Hamankiewicza i Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Wojciecha Marquardta do zawarcia umowy z firmą, o której mowa w § 1.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.