Lekarz.2017.12.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 23/17/VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Lekarskiej

Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r., poz. 1047, z późn. zm.) oraz art. 114 ust. 1 i 3 i art. 40 ust. 4 z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016, poz. 522, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Dokonać wyboru firmy: "Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Małyska" do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Lekarskiej za lata 2017 i 2018.
§  2.  Upoważnić Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Macieja Hamankiewicza i Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Wojciecha Marquardta do zawarcia umowy z firmą, o której mowa w § 1.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.