PAN.2018.12.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 11/2018
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie wyboru członków Komisji do spraw etyki w nauce na kadencję 2019-2022

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce, trybu jej prac i sposobu wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposobu finansowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 215) Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwala, co następuje:
§  1.  Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk wybiera, na kadencję 2019-2022, Komisję do spraw etyki w nauce w następującym składzie:
1) Andrzej Białynicki-Birula,
2) Jan Woleński,
3) Janusz Limon,
4) Osman Achmatowicz,
5) Piotr Węgleński,
6) Andrzej Górski,
7) Andrzej Grzywacz,
8) Tadeusz Luty,
9) Wiesław Banyś.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.) dokonanie wyboru członków Komisji do spraw etyki w nauce leży w gestii Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk.

Kandydatów na członków Komisji wyłoniono zgodnie z trybem określonym w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce, trybu jej prac i sposobu wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposobu finansowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 215).

W skład Komisji do spraw etyki w nauce wchodzi nie więcej niż dziewięć osób reprezentujących środowisko nauki i szkolnictwa wyższego (art. 40 ust. 1 ustawy o PAN).