Wybór członków Akademii Młodych Uczonych.

Akty korporacyjne

PAN.2024.6.20

Akt nieoceniany
Wersja od: 20 czerwca 2024 r.

UCHWAŁA NR 3/2024
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 20 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru członków Akademii Młodych Uczonych

Na podstawie § 56 Statutu Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do uchwały nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie Statutu Polskiej Akademii Nauk, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r., zmienionego uchwałą nr 8/2012 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 września 2012 r. zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 listopada 2012 r., zmienionego uchwałą nr 1/2015 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 marca 2015 r., zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 czerwca 2015 r., zmienionego uchwałą nr 4/2018 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 czerwca 2018 r., zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 6 września 2018 r., zmienionego uchwałą 4/2020 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 3 grudnia 2020 r., zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 lutego 2021 r., zmienionego uchwałą nr 3/2021 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 czerwca 2021 r. zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 25 sierpnia 2021 r., uchwala się, co następuje:
§  1. 
Zgromadzenie Ogólne Akademii dokonało wyboru następujących członków Akademii Młodych Uczonych:
1)
w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN:
a)
Anna M. GÓRSKA
b)
Dawid ROGACZ
c)
Bartosz WOŁODKIEWICZ
2)
w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN:
a)
Katarzyna KLONOWSKA
b)
Paweł Antoni KOŁODZIEJSKI
c)
Tomasz KOŚCIÓŁEK
d)
Jan ŁYCZAKOWSKI
3)
w Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN:
a)
Maciej DOŁĘGA
b)
Michał JAKUBOWICZ
c)
Krzysztof PTASZYŃSKI
d)
Bartosz SZYSZKO
4)
w Wydziale IV Nauk Technicznych PAN:
a)
Dawid DUDKOWSKI
b)
Monika JANIK
c)
Paweł KRYSZKIEWICZ
d)
Żaneta ŚWIDERSKA-CHADAJ
5)
w Wydziale V Nauk Medycznych PAN:
a)
Michał GRĄT
§  2. 
Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk stwierdza prawomocność wyboru członków Akademii Młodych Uczonych.
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

Uzasadnienie

Akademia Młodych Uczonych została powołana ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Członkowie Akademii Młodych Uczonych wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk w liczbie nie przekraczającej 10 % ustawowej liczby członków krajowych Akademii. W chwili wyboru nie mogą przekroczyć 38 roku życia i muszą legitymować się co najmniej stopniem naukowym doktora. Kadencja członka Akademii Młodych Uczonych trwa 5 lat, bez możliwości ponownego wyboru.

Szczegółowe zasady wyboru członków i organów Akademii Młodych Uczonych, zakres jej działania i strukturę organizacyjną określa Statut Polskiej Akademii Nauk w rozdziale IX. Zgodnie z § 60 ust. 2 Statutu Polskiej Akademii Nauk Zgromadzenie Ogólne PAN w dniu 25 października 2018 r. przyjęło uchwałę Nr 8/2018 w sprawie regulaminu trybu zgłaszania wraz z rekomendacjami, trybu wyboru członków Akademii Młodych Uczonych oraz utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka lub rezygnacji z członkostwa w Akademii Młodych Uczonych, zmienioną uchwałą nr 4/2021 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 czerwca 2021 r.

Na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2023 r. Prezydium Polskiej Akademii Nauk podjęło uchwałę nr 62/2023 w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków Akademii Młodych Uczonych w podziale na poszczególne Wydziały PAN, do której załącznik określał harmonogram prac związanych z wyborami członków Akademii Młodych Uczonych na 151. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 20 czerwca 2024 r. Zgodnie z tym harmonogramem, do 29 lutego 2024 r. przyjmowano zgłoszenia kandydatów na członków Akademii Młodych Uczonych, które zostały przekazane do Wydziałów PAN do zaopiniowania. Wydziały PAN przekazały informacje o wynikach opiniowania do dnia 17 maja 2024 r., a następnie Przewodniczący Kapituły ds. Akademii Młodych Uczonych przekazał Prezesowi PAN pełną informację o kandydatach na członków Akademii Młodych Uczonych. Członkowie Prezydium PAN na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2024 r. zostali poinformowani o przebiegu wyborów.

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk w dniu 20 czerwca 2024r. dokonało wyboru 16 członków Akademii Młodych Uczonych.