Akty korporacyjne

PAN.2019.6.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 3/2019
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru członków Akademii Młodych Uczonych

Na podstawie § 56 Statutu Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do uchwały nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie Statutu Polskiej Akademii Nauk, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r., zmienionego uchwałą nr 8/2012 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 września 2012 r. zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 listopada 2012 r., zmienionego uchwałą Nr 1/2015 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 marca 2015 r., zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 czerwca 2015 r., zmienionego uchwałą nr 4/2018 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 czerwca 2018 r., zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 6 września 2018 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk stwierdza prawomocność wyboru członków Akademii Młodych Uczonych.
§  2.  Zgromadzenie Ogólne Akademii dokonało wyboru następujących członków Akademii Młodych Uczonych:
1) w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN:
a) Adrian JUSUPOWIĆ
b) Krzysztof NOWAK
c) Agata ZYSIAK
2) w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN
a) Przemysław GORZELAK
b) Jacek KOLANOWSKI
c) Małgorzata NOWACKA
d) Marek SKRZYPSKI
3) w Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN
a) Katarzyna BOGUSŁAWSKA
b) Mateusz KWAŚNICKI
c) Artur R. STEFANKIEWICZ
d) Mateusz STRZELECKI
4) w Wydziale IV Nauk Technicznych PAN
a) Marta GMUREK
b) Miłosz KADZIŃSKI
c) Paweł Henryk MALINOWSKI
d) Jan POLESZCZUK
5) w Wydziale V Nauk Medycznych PAN:
a) Anna Małgorzata CZARNECKA
b) Marcin MAGIEROWSKI
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Uzasadnienie

Akademia Młodych Uczonych została powołana Ustawą z dnia 30 kwietnia 201 Or. o Polskiej Akademii Nauk. W myśl ustawy członkowie Akademii Młodych Uczonych, wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN w liczbie nie przekraczającej 10 % ustawowej liczby członków krajowych Akademii, w chwili wyboru nie mogą przekroczyć 38 roku życia i muszą legitymować się co najmniej stopniem naukowym doktora. Kadencja członka Akademii Młodych Uczonych trwa 5 lat, bez możliwości ponownego wyboru.

Szczegółowe zasady wyboru członków i organów Akademii Młodych Uczonych, zakres jej działania i strukturę organizacyjną określa Statut Polskiej Akademii Nauk w rozdziale IX. Zgodnie z § 60 ust. 2) Statutu PAN Zgromadzenie Ogólne PAN w dniu 28 października 2018 r. uchwałę w sprawie regulaminu trybu zgłaszania wraz z rekomendacjami, trybu wyboru członków Akademii Młodych Uczonych oraz utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka lub rezygnacji z członkostwa w Akademii Młodych Uczonych (Uchwała nr 8/2018 Zgromadzenia Ogólnego PAN).

Na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2018 r. Prezydium Polskiej Akademii Nauk podjęło uchwałę w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków Akademii Młodych Uczonych w podziale na poszczególne Wydziały PAN, do której załącznik określał harmonogram prac związanych z wyborami członków Akademii Młodych Uczonych na 139. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 27 czerwca 2019 r. Zgodnie z tym harmonogramem, do 15 marca 2019 r. przyjmowano zgłoszenia kandydatów na członków Akademii Młodych Uczonych, które zostały przekazane do Wydziałów PAN do zaopiniowania. Wydziały PAN przekazały informacje o wynikach opiniowania do dnia 16 maja 2019 r., a następnie Przewodniczący Kapituły ds. Akademii Młodych Uczonych przekazał Prezesowi PAN pełną informację o kandydatach na członków Akademii Młodych Uczonych. Członkowie Prezydium PAN na posiedzeniu w dniu 20 maja 2019 r. zostali poinformowani o przebiegu procedury wyborczej.