Aptek.2017.3.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 marca 2017 r.

UCHWAŁA Nr VII/6/2017
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie współpracy z Aptekarską Grupą Wsparcia Radix sp. z o.o. oraz Gempharm sp. z o.o.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1496), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§  1.  Naczelna Rada Aptekarska wyraża zgodę na podjęcie działań przygotowawczych w celu ustalenia zasad i warunków współpracy pomiędzy Naczelną Izbą Aptekarską a Aptekarską Grupą Wsparcia Radix sp. z o.o. i Gempharm sp. z o.o.
§  2. 
1.  Zadanie koordynacji działań przygotowujących współpracę pomiędzy Naczelną Izbą Aptekarską a Aptekarską Grupą Wsparcia Radix sp. z o.o. i Gempharm sp. z o.o. powierza się Skarbnikowi Naczelnej Rady Aptekarskiej - Panu Marianowi Witkowskiemu na okres jednego roku kalendarzowego.
2.  Skarbnik NRA zobowiązany jest do przedstawiania kwartalnych raportów z podjętych działań w zakresie, o którym mowa w ust. 1.
§  3.  Wszelkie szczegółowe kwestie organizacyjne i finansowe, w tym zasady rozliczeń, związane z rozpoczęciem i przebiegiem współpracy pomiędzy Naczelną Izbą Aptekarską, a Aptekarską Grupą Wsparcia Radix sp. z o.o. i Gempharm sp. z o.o. zostaną uregulowane w odrębnych uchwałach Naczelnej Rady Aptekarskiej.
§  4.  Naczelna Rada Aptekarska upoważnia i zobowiązuje Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej do przygotowania zasad i warunków oraz niezbędnych dokumentów w celu podjęcia współpracy pomiędzy Naczelną Izbą Aptekarską a Aptekarską Grupą Wsparcia Radix sp. z o.o. i Gempharm sp. z o.o.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.