Lekarz.2017.8.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 180/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie współorganizacji oraz dofinansowania warsztatów z zakresu evidence-based medicine

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Przeznacza się z budżetu Naczelnej Rady Lekarskiej kwotę do 18.000 złotych (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) na dofinansowanie warsztatów z zakresu evidence-based medicine organizowanych wspólnie przez wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Polski Instytut Evidence Based Medicine i McMaster University z Hamilton w Kanadzie oraz Naczelną Izbę Lekarską w ramach międzynarodowego kursu chorób wewnętrznych McMaster International Review Course in Internal Medicine, który odbywa się w dniach 10-12 maja 2018 r. w Krakowie.
2.  Kwota dofinansowania przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów podróży dwóch spośród zaproszonych ekspertów - wykładowców z McMaster University.
3.  Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Macieja Hamankiewicza oraz Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Wojciecha Marquardta do zawarcia z pozostałymi organizatorami międzynarodowego kursu chorób wewnętrznych McMaster International Review Course in Internal Medicine umowy dotyczącej przekazania dofinansowania, z zastrzeżeniem, że warsztaty dofinansowane przez Naczelną Izbę Lekarską będą bezpłatne dla członków izb lekarskich.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.