Akt korporacyjny

Lekarz.2018.2.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 24/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 16 lutego 2018 r.
w sprawie wsparcia organizacji konferencji "Medycyna polskiego pogranicza"

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Udzielić Sekcji Historii Nauk Medycznych Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie wsparcia w organizacji konferencji "Medycyna polskiego pogranicza", która odbędzie się w Warszawie w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2018 r., w formie:
1) nieodpłatnego udostępnienia sali konferencyjnej Naczelnej Izby Lekarskiej na potrzeby konferencji,
2) pokrycia kosztów poczęstunku serwowanego w trakcie przerw kawowych oraz lunchu dla uczestników konferencji.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.