Radc.2017.6.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 46/X/2017
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie wskazania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości

Na podstawie art. 368 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, 1579 i 2261), uchwala się, co następuje:
§  1.  Do składu komisji II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości wskazuje się niżej wymienionych przedstawicieli samorządu radców prawnych:
- Joannę Cisak-Kochaniewicz,
- Dariusza Gibasiewicza,
- Wojciecha Piotra Gorczycę,
- Elżbietę Napierałę-Kęsy,
- Michała Rościszewskiego,
- Ewę Marię Sienkiewicz,
- Magdalenę Szczęśniak,
- Wandę Wiśniowską-Botiuk.
§  2.  Uchwała podlega przekazaniu Ministrowi Sprawiedliwości.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.