Akty korporacyjne

PAN.2019.7.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2019
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia lipca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Kancelarii PAN za udział w projektach badawczych oraz projektach wspierania badań naukowych, rozwoju i innowacji

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się Regulamin wynagradzania pracowników Kancelarii PAN za udział w projektach badawczych oraz projektach wspierania badań naukowych, rozwoju i innowacji, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin wynagradzania pracowników Kancelarii PAN za udział w projektach badawczych oraz projektach wspierania badań naukowych, rozwoju i innowacji

1. Regulamin stosuje się w projektach badawczych oraz projektach wspierania badań naukowych, rozwoju i innowacji realizowanych ze środków krajowych i zagranicznych, zwanych dalej Projektami Badawczymi.
2. Z tytułu powierzenia dodatkowych zadań związanych z realizacją Projektów Badawczych Kanclerz Akademii przyznaje pracownikowi Kancelarii PAN dodatek specjalny, o którym mowa w art. 6 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. z 2010 r. Nr 27 poz. 134 - zwanego dalej Rozporządzeniem).
3. Wysokość dodatku specjalnego ustalana jest jako iloczyn godzin przepracowanych w projekcie w danym miesiącu i stawki godzinowej brutto w projektach.
4. Stawka godzinowa w Projektach Badawczych określana jest w zależności od roli pełnionej w projekcie. Wysokość stawek przedstawia poniższa tabela.
Rola w projekcieStawka godzinowa w Projektach Badawczych (brutto)
Kierownik projektu120 zł
Kierownik zadania90 zł
Wykonawca60 zł
5. Liczba godzin przepracowanych w projekcie ustalana jest na podstawie karty czasu pracy przygotowanej przez pracownika i zatwierdzonej przez kierownika projektu według wzoru z Załącznika Nr 1.
6. Liczba godzin przepracowanych w projekcie nie może przekroczyć 143 w miesiącu.
7. W przypadku wypłaty dodatku specjalnego na podstawie niniejszego regulaminu szczególnie uzasadnionym przypadkiem, o którym mowa w art. 6 pkt 4 Rozporządzenia jest między innymi udział w projekcie współfinansowanym ze środków zagranicznych.

Załącznik Nr  1

TIME SHEET

Acronym:

Grant agreement no.:

Month / Year:

Name of employee:

DateNumber of actual hours worked for the projectWork-

package

TaskActivity
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Total0

____________________ __________________

Date and Signature Date and Signature

Employee Project Manager