Wprowadzenie obowiązku szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

Akty korporacyjne

KAAUM.2021.8.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 sierpnia 2021 r.

UCHWAŁA Nr 20/2021
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 12 sierpnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko SARS-CoV-2

Na podstawie § 2 us†.l w oparciu o § 6 us†.l Regulaminu Działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych uchwala, co następuje:
§  1. 
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych postuluje wprowadzenie obowiązku szczepień przeciwko SARS-CoV-2 pracowników medycznych, studentów i doktorantów uczelni medycznych oraz pracowników ochrony zdrowia.
§  2. 
Uzasadnienie stanowiska Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych przedstawionego w § 1 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§  3. 
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu KRAUM.
§  4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

UZASADNIENIE

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych zwraca się z prośbą o rozważenie wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko SARS-CoV-2 pracowników medycznych, studentów i doktorantów uczelni medycznych oraz pracowników ochrony zdrowia.

Wysoka skuteczność szczepień przeciwko zakażeniu SARS-CoV-2 nie budzi dziś najmniejszych wątpliwości, została potwierdzona w wielośrodkowych randomizowanych badaniach klinicznych i obserwacyjnych na całym świecie. Poziom bezpieczeństwa tych szczepień nie różni się istotnie od dotychczasowych szczepień obowiązkowych, prowadzonych w Polsce od dziesięcioleci. Szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 zapewne nadal mogą być odbierane jako nowe narzędzie będące w dyspozycji personelu medycznego, jednak ilość i jakość dostępnych obecnie informacji na ich temat sprawia, że są to jedne z najlepiej przebadanych szczepionek będących w obrocie.

Również skuteczność tych szczepień w ograniczaniu pandemii COVID-19 (a także jej następstw dla zdrowia publicznego, w tym funkcjonowania ochrony zdrowia) jest dobrze udokumentowana - widoczna była m.in. w trakcie wiosennej fali zachorowań w Polsce, bezpośrednio po rozpoczęciu szczepień w grupie zerowej. Szczepienia są dziś podstawowym narzędziem ograniczania następstw społecznych i gospodarczych pandemii.

Z uwagi na powyższe, aktywność tzw. środowisk antyszczepionkowych oceniamy jako nadużycie wolności demonstrowania osobistych poglądów, które w konsekwencji jest szkodliwe dla zdrowia i życia Polaków, a także bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa i funkcjonowania państwa polskiego, w szczególności ochrony zdrowia.

Wniosek o rozważenie wprowadzenia obowiązku szczepień pracowników medycznych, studentów i doktorantów uczelni medycznych oraz pracowników ochrony zdrowia podyktowany jest przede wszystkim troską o bezpieczeństwo naszych pacjentów i ciągłość funkcjonowania placówek medycznych, zgodnie z zasadą: primum non nocere. Istotą wprowadzenia obowiązku szczepień nie powinno jednak być nakładanie na pracowników, czy studentów znaczących kar finansowych, a raczej umożliwienie rektorom i pracodawcom legalnego dostępu do informacji o tym kto z pracowników i członków społeczności akademickiej poddał się szczepieniom. Dałoby to możliwość wprowadzenia zmian w organizacji zajęć praktycznych na uczelniach medycznych oraz pracy w placówkach ochrony zdrowia w taki sposób, aby zapewnić pacjentom maksymalne bezpieczeństwo. Wskazanym byłoby wprowadzenie takiego obowiązku niezwłocznie, przed nadejściem kolejnej fali zachorowań na COVID-19 i przed rozpoczęciem roku akademickiego. Dodatkowo należy podkreślić, że zdaniem postulującego obowiązek szczepień nie powinien obejmować osób z medycznymi przeciwwskazaniami (wskazanymi w "Charakterystyce Produktu Leczniczego"), a ponadto nie powinien oznaczać przymusu (rozumianego jako fizyczny przymus bezpośredni) poddania się szczepieniu.