Podat.2018.11.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 listopada 2018 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie wprowadzenia obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 7 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KRDP) uchwala się, co następuje: Dnia 26 października 2018 r. Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą do polskiego porządku prawnego obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych. Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zdecydowany sprzeciw dotyczący zarówno kształtu omawianej ustawy odnoszącej się do powyższego zagadnienia, jak i sposobu jej procedowania.
W ocenie samorządu ustawodawca dokonał wyboru nieadekwatnych metod do osiągnięcia celu nowelizacji. Dodatkowo przedstawiony projekt może istotnie naruszać wiele reguł konstytucyjnych, w tym tajemnicę zawodową doradców podatkowych. Uważamy, że wprowadzana ustawa narusza zasadę demokratycznego państwa prawnego oraz wywodzoną z niej zasadę prawidłowej legislacji. Proponowane regulacje zaczną obowiązywać w bardzo szybkim terminie od momentu opublikowania pierwszej wersji projektu, a w sposób zasadniczy ingerują w funkcjonowanie przedsiębiorców, podatników i ich doradców. Co więcej, uchwalona ustawa w omawianej części zawiera przepisy, które mogą być sprzeczne albo nieskorelowane z obowiązującym prawem oraz używa wielu bardzo niedookreślonych pojęć. Wprowadzane zmiany nie respektują tajemnicy zawodowej zawodów zaufania publicznego, w szczególności tajemnicy zawodowej doradców podatkowych. Wprowadzono otwarty katalog osób zobowiązanych do raportowania schematów podatkowych, który obejmuje także osoby, które nie są objęte obowiązkiem jej zachowania. Naruszenie tajemnicy zawodowej wiąże się także z narzuceniem wymagania przekazywania informacji, które nawet pozbawione danych wprost identyfikujących podmiot korzystający, mogą pozwolić na ich ustalenie. Pełne zachowanie tajemnicy zawodowej doradców podatkowych jest fundamentem zawodów zaufania publicznego i gwarantem dla wszystkich podatników ochrony ich podstawowych praw i wolności obywatelskich. KRDP wyraża również poważne zastrzeżenia dotyczące zachowania zasady wolności działalności gospodarczej i wiążącej się z nią zasady proporcjonalności, polegającej na zdecydowanym wyjściu poza minimalny zakres transpozycji dyrektywy, co nie przyczyni się do lepszego osiągnięcia celu regulacji, a spowoduje dużą niepewność i niewspółmierne koszty po stronie przedsiębiorców i doradców. Warto zwrócić uwagę, że art. 67 ustawy Prawo przedsiębiorców wprost nakazuje przy implementowaniu prawa Unii Europejskiej nakładanie tylko takich obowiązków administracyjnych, które są niezbędne do osiągnięcia celu. Wyrażamy opinię, że naruszona została zasada dialogu i współpracy partnerów społecznych ze względu na zbyt krótki termin konsultacji publicznych i bardzo szybkie tempo procedowania tak zasadniczego i ważnego projektu, którego materia stanowi istotne novum w polskim systemie prawnym. Bardzo negatywnie należy ocenić także brak odniesienia się do uwag zgłoszonych przez parterów społecznych, w tym nieprzygotowanie wymaganego przepisami raportu z konsultacji. Jako przedstawiciele samorządu doradców podatkowych stanowczo podkreślamy, że takie podejście godzi w podstawy funkcjonowania naszego zawodu, którego charakter wyraża się w trosce o realizację interesu publicznego połączonego z dbałością o dobro klientów. Krajowa Rada Doradców Podatkowych apeluje do Prezydenta RP oraz Ministra Finansów o podjęcie stosownych działań w celu ograniczenia lub zapobieżenia negatywnym skutkom powyższego projektu dla polskiej gospodarki, dla polskich obywateli i podatników oraz dla pewności całego systemu prawno-podatkowego w Polsce.