PAN.2018.3.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 5 marca 2018 r.
dotyczące wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarki lokalami mieszkalnymi w zagranicznych stacjach naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Na podstawie art. § 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201), zarządza się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się Instrukcję w sprawie gospodarki lokalami mieszkalnymi w zagranicznych stacjach naukowych Polskiej Akademii Nauk, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie nr 4/15 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 7 maja 2015 r. oraz Zarządzenie 25/15 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 grudnia 2015 r. tracą moc z dniem wejścia w życie Zarządzenia.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Instrukcja gospodarki lokalami mieszkalnymi w zagranicznych stacjach naukowych Polskiej Akademii Nauk

Postanowienia ogólne

§  1. 
1.  Niniejszą Instrukcję stosuje się do gospodarki lokalami mieszkalnymi będącymi we władaniu Polskiej Akademii Nauk w celu udostępniania ich na cele mieszkaniowe pracownikom świadczącym pracę w zagranicznych stacjach naukowych Polskiej Akademii Nauk.
2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Instrukcją decyzje podejmuje każdorazowo Kanclerz Polskiej Akademii Nauk.

Zarząd gospodarką lokalami mieszkalnymi

§  2.  Bezpośredni zarząd gospodarką lokalami mieszkalnymi w zagranicznych stacjach naukowych Polskiej Akademii Nauk sprawuje dyrektor właściwej zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk.

Definicje

§  3. 
1.  Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:
1) zasobie lokalowym właściwej zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk - należy przez to rozumieć lokale mieszkalne stanowiące własność Polskiej Akademii Nauk oraz lokale mieszkalne, które są administrowane przez zagraniczne stacje naukowe Polskiej Akademii Nauk, za wyjątkiem lokali, o których mowa w § 4 ust. 3 Instrukcji,
2) dyrektorze właściwej zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk - należy przez to rozumieć dyrektora zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk w Kijowie, Moskwie, Rzymie, Brukseli, Wiedniu, Paryżu i Berlinie,
3) pracowniku - należy przez to rozumieć pracownika oddelegowanego z kraju do pracy w zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk,
4) lokalu mieszkalnym - należy przez to rozumieć lokal przeznaczony do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych pracowników oddelegowanych do pracy w zagranicznych stacjach naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz członków ich rodzin przesiedlonych wraz z pracownikiem i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
5) powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego - należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom pracownika, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek.
6) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym - małżonek, partner, dzieci niepełnoletnie oraz pełnoletnie uczące się do ukończenia 25 roku życia

Przydzielenie lokalu mieszkalnego

§  4. 
1.  Decyzję w sprawie przydzielenia lokalu mieszkalnego pracownikowi oddelegowanemu do pracy w zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk podejmuje każdorazowo Dyrektor właściwej zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk.
2.  Lokale mieszkalne są przydzielane z zasobów lokalowych właściwej zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.  W przypadku braku w zasobach lokalowych właściwej zagranicznej stacji naukowej PAN lokalu mieszkalnego, Dyrektor właściwej zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk użycza pracownikowi inny lokal mieszkalny.
4.  Zasady korzystania z lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1 i 3 określa każdorazowo umowa użyczenia zawarta pomiędzy pracownikiem, a Polską Akademią Nauk, reprezentowaną przez Dyrektora właściwej zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk z zastrzeżeniem ust. 6. Wzór umowy użyczenia wraz z załącznikami stanowi Załącznik nr 1 do Instrukcji.
5.  Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 3, powinna być każdorazowo dostosowana do postanowień umowy zawartej uprzednio pomiędzy Polską Akademią Nauk, a wynajmującym lokal.
6.  W stosunku do Dyrektora właściwej zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk czynności, o których mowa w ust. 1 i ust. 4, dokonuje Kanclerz Polskiej Akademii Nauk.

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego

§  5. 
1.  Wielkość powierzchni użytkowej przydzielanego lokalu mieszkalnego uzależniona jest od liczby członków rodziny przesiedlających się wraz z pracownikiem i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Oświadczenie pracownika o liczbie członków rodziny, którzy zamieszkiwać będą wraz z pracownikiem w lokalu, stanowi Załącznik nr 4 do wzoru umowy użyczenia.
2.  Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1, uzależniona jest od liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym przesiedlających się wraz z pracownikiem i wynosi odpowiednio:
1) dla pracownika samotnego lub pracownika z jednym członkiem rodziny - do 50 m2;
2) dla pracownika z dwoma lub trzema członkami rodziny- do 60 m2;
3) dla pracownika z czterema członkami rodziny - do 80 m2;
4) dla pracownika z więcej niż czterema członkami rodziny- dodatkowo do 10 m2 dla każdego następnego członka rodziny.
3.  Wynajem lokalu mieszkalnego o większej powierzchni niż określona w ust. 2 w celu użyczenia go pracownikowi wymaga zgody Kanclerza Polskiej Akademii Nauk.
4.  Dyrektor właściwej zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk za zgodą Kanclerza Polskiej Akademii Nauk, uwzględniając rachunek ekonomiczny i uwarunkowania miejscowe - ustala kwoty graniczne, jakie ponosić może stacja za wynajem lokalu mieszkalnego w poszczególnych normach powierzchni, obejmujące opłatę z tytułu najmu wraz z czynszem oraz innymi opłatami z tytułu zamieszkiwania w lokalu, które ponosić będzie Polska Akademia Nauk, zgodnie z § 10 pkt. 1 niniejszej Instrukcji.
5.  Wynajmowane w celu udostępniania pracownikom lokale mieszkalne muszą spełniać normatywy dotyczące kwot granicznych, o których mowa w ust. 4 oraz powierzchni użytkowej lokalu, o której mowa w ust. 2.
6.  Limity powierzchni mieszkalnej, o których mowa w ust 2. powyżej, nie dotyczą lokali mieszkalnych stanowiących zasób lokalowy właściwej zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk. Lokale te są użyczane w miarę ich dostępności, z uwzględnieniem liczby członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, z którymi pracownik się przesiedla. Decyzje w tym zakresie podejmuje Dyrektor właściwej zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk.

Wyposażenie lokalu mieszkalnego

§  6. 
1.  Lokale mieszkalne użyczane pracownikom powinny posiadać niezbędne umeblowanie i wyposażenie, odpowiednie do liczby członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym przesiedlających się wraz z pracownikiem.
2.  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość uzupełnienia niezbędnego umeblowania i wyposażenia ze środków właściwej zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk za zgodą Kanclerza Polskiej Akademii Nauk.
3.  Do każdego lokalu mieszkalnego sporządza się kartę umeblowania i wyposażenia, zawierającą wykaz z podziałem na składniki mienia należące odpowiednio do stacji lub wynajmującego lokal, o którym mowa w § 7.
4.  Karta wyposażenia powinna być na bieżąco aktualizowana.
§  7. 
1.  W przypadku braku możliwości przydzielenia pracownikowi lokalu mieszkalnego z zasobów lokalowych, Dyrektor właściwej zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk występuje do Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie przez Polską Akademię Nauk stosownej umowy przewidzianej w przepisach prawa miejscowego dotyczącej udostępnienia określonego lokalu mieszkalnego dla pracownika. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 2 do Instrukcji.
2.  Przy wyborze lokalu mieszkalnego Dyrektor właściwej zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk kieruje się zasadami rachunku ekonomicznego oraz uwzględnia kryteria powierzchniowe i kwoty graniczne, o których mowa w § 5 ust. 2 i 4 Instrukcji.
3.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć projekt umowy najmu lokalu mieszkalnego wraz z tłumaczeniem na język polski.
4.  Po uzyskaniu zgody Kanclerza Polskiej Akademii Nauk, o której mowa w ust. 1, Dyrektor właściwej zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk, na podstawie stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania Polskiej Akademii Nauk, zawiera umowę najmu lokalu mieszkalnego.
5.  Najemcą w umowie najmu jest Polska Akademia Nauk.
6.  Przedmiotem najmu są lokale mieszkalne wraz z niezbędnym umeblowaniem i wyposażeniem.
7.  W przypadku przedterminowego zakończenia umowy użyczenia lokalu Dyrektor stacji niezwłocznie wypowiada umowę najmu, bądź, uwzględniając warunki wypowiedzenia najmu oraz mając na uwadze racjonalność gospodarowania środkami stacji, występuje do Kanclerza PAN z wnioskiem o zgodę na inne wykorzystanie zwolnionego lokalu.

Zasady korzystania z lokalu mieszkalnego

§  8. 
1.  Przejęcie oraz zwrot przez pracownika lokalu mieszkalnego wraz z umeblowaniem i wyposażeniem następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowią Załączniki nr 1 i 2 do umowy użyczenia.
2.  Integralną część protokołów stanowi spis wyposażenia i umeblowania wraz z informacją o stanie lokalu i elementów jego wyposażenia oraz umeblowania.
3.  Od chwili przyjęcia lokalu mieszkalnego pracownik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania lokalu mieszkalnego lub jego wyposażenia i umeblowania.
4.  Pracownik pokrywa koszty napraw uszkodzeń lokalu, wyposażenia i umeblowania powstałych z jego winy, winy członków jego rodziny, bądź z winy innych osób, przebywających w lokalu za jego przyzwoleniem.

Lokal o ponadnormatywnej powierzchni

§  9. 
1.  Przydzielenie lokalu mieszkalnego o ponadnormatywnej powierzchni użytkowej następuje wyłącznie na pisemny wniosek pracownika, określający całkowitą powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego opisaną w § 3 ust. 1 pkt 5 oraz różnicę między powierzchnią użytkową tego lokalu, a powierzchnią normatywną, z zastrzeżeniem ust. 4.
2.  W przypadku przydzielenia lokalu o ponadnormatywnej powierzchni obliczenie miesięcznych kosztów korzystania z lokalu, które ponosi pracownik, następuje według wzoru:
miesięczny koszt najmu wraz z czynszem i innymi opłatami w części ponoszonej przez stacjęx ponadnormatywna powierzchnia
całkowita powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego

W przypadku, gdy miesięczny koszt najmu wraz z czynszem i innymi opłatami w części ponoszonej przez stację jest niższy bądź równy kwocie granicznej, Kanclerz PAN może na wniosek pracownika wyrazić zgodę na zwolnienie pracownika z ponoszenia opłat z tytułu ponadnormatywnej powierzchni.

3.  Wniosku o przydzielenie lokalu mieszkalnego o ponadnormatywnej powierzchni użytkowej nie uwzględnia się, jeżeli stacja zagraniczna dysponuje lokalem mieszkalnym stanowiącym jej zasoby lokalowe lub lokalem wynajętym, o powierzchni normatywnej, który w przypadku najmu lokalu o ponadnormatywnej powierzchni pozostałby niezasiedlony,
4.  Wolny lokal mieszkalny stanowiący zasoby lokalowe stacji może zostać przydzielony pracownikowi także wtedy, gdy powierzchnia tego lokalu przekracza normę określoną dla pracownika i przesiedlonych wraz z nim członków jego rodziny pozostającymi z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym. W takim przypadku pracownik nie ponosi kosztów, o których mowa w ust. 2.
5.  Przydzielenie lokalu, o którym mowa w ust. 4 może nastąpić wyłącznie wówczas, gdy w przypadku nieprzydzielenia pracownikowi lokalu o ponadnormatywnej powierzchni, stanowiącego zasoby lokalowe stacji, zachodziłaby konieczność wynajęcia innego lokalu.

Koszty eksploatacji lokalu mieszkalnego

§  10. 
1.  Właściwa zagraniczna stacja naukowa Polskiej Akademii Nauk pokrywa:
1) koszty okresowych napraw lokalu mieszkalnego i wyposażenia przydzielonego pracownikowi, również w przypadku lokalu wynajętego w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych pracownika, o ile umowa najmu nie przewiduje ponoszenia ich przez wynajmującego; do okresowych napraw należy w szczególności odnowienie mieszkania;
2) ewentualne dodatkowe koszty eksploatacyjne i komunalne, którymi wynajmujący lokal obciąży najemcę, po uznaniu ich przez Kanclerza Polskiej Akademii Nauk jako zasadnych.
2.  Pracownik ponosi:
1) koszty bieżącej konserwacji przydzielonego lokalu mieszkalnego, jego umeblowania i wyposażenia, jeśli umowa użyczenia nie stanowi inaczej,
2) opłaty za:

- energię elektryczną, wodę i gaz, zużywane do celów gospodarstwa domowego (z wyłączeniem opłaty za ogrzewanie lokalu) w przydzielonym mu lokalu mieszkalnym, z zastrzeżeniem ust. 3 do 5,

- telefon, Internet, telewizję kablową, abonament radiowo-telewizyjny przypisane do lokalu mieszkalnego pracownika, z zastrzeżeniem ust. 3 do 5,

- ubezpieczenie mieszkania, jeśli umowa najmu nie zobowiązuje do tego wynajmującego lokal mieszkalny,

- inne koszty eksploatacyjne i komunalne, którymi wynajmujący lokal obciąży najemcę, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2.

3.  W przypadku, gdy rozwiązania techniczne zastosowane w budynku, gdzie znajduje się lokal mieszkalny nie pozwalają na obliczenie należności z tytułu dostaw energii, wody i gazu na podstawie wskazań zainstalowanych aparatów pomiarowych, Dyrektor właściwej zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk ustala, a Kanclerz Polskiej Akademii Nauk zatwierdza, sposób naliczania przedmiotowych opłat w formie zryczałtowanej przypadających na pracownika i każdego członka rodziny wymienionego w zał.4 do umowy użyczenia.

Opłaty zryczałtowane za korzystanie z mediów naliczane są również za osoby inne niż wymienione w zał. 4. do umowy użyczenia, a zamieszkujące/przebywające w użyczonym lokalu dłużej niż 14 dni (goście).

4.  W przypadku lokali mieszkalnych stanowiących zasoby lokalowe stacji przedmiotowe opłaty naliczane są na zasadach opracowanych przez Dyrektora właściwej zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk i zatwierdzonych przez Kanclerza Polskiej Akademii Nauk.
5.  Zasady wnoszenia opłat zryczałtowanych przez pracowników określa Dyrektor właściwej zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk.
6.  Wysokość opłat zryczałtowanych powinna być aktualizowana co najmniej raz w roku kalendarzowym.

Miejsca postojowe

§  11. 
1.  Pracownik, korzystający z garażu (miejsca postojowego) przydzielonego mu wraz z lokalem mieszkalnym, pokrywa koszty według następujących zasad:
1) jeżeli w umowie najmu lokalu mieszkalnego garaż (miejsce postojowe) jest przedmiotem najmu i podana jest dotycząca go stawka czynszu - pracownik pokrywa czynsz za garaż (miejsce postojowe),
2) jeżeli w umowie najmu lokalu mieszkalnego garaż (miejsce postojowe) jest przedmiotem najmu, ale stawka czynszu nie jest podana - pracownik pokrywa ustaloną przy zawieraniu umowy najmu lokalu mieszkalnego część opłaty czynszowej przypadającą na garaż (miejsce postojowe),
3) jeżeli w umowie najmu lokalu mieszkalnego garaż (miejsce postojowe) nie jest wyszczególniony, ale pracownik korzysta z garażu (miejsca postojowego) - pracownik opłaca czynsz za garaż (miejsce postojowe) w formie zryczałtowanej w wysokości ustalonej przez Dyrektora właściwej zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk i zatwierdzonej przez Kanclerza Polskiej Akademii Nauk.

Kaucja

§  12. 
1.  Na poczet zabezpieczenia należności wynikających z umowy użyczenia lokalu zawartej na okres dłuższy niż 3 miesiące, w szczególności roszczeń o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia stanu lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot użyczenia, ustanawiana jest kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu wraz z opłatami eksploatacyjnymi.
2.  Kaucja potrącana jest z wynagrodzenia pracownika stacji na podstawie złożonego przez niego oświadczenia (którego wzór stanowi zał. nr 3 do umowy użyczenia) maksymalnie w 10ciu miesięcznych ratach, w dniu wypłaty wynagrodzenia, począwszy od 4-tego miesiąca oddelegowania pracownika.
3.  Kwota kaucji przeliczana jest na PLN wg średniego kursu NBP danej waluty, obowiązującego w dniu podpisania umowy użyczenia.
4.  Kaucja deponowana jest na wyodrębnionym rachunku Kancelarii PAN.
5.  Zwrot kaucji w kwocie nominalnej następuje na rachunek wskazany przez pracownika po dokonaniu zwrotu lokalu mieszkalnego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który potwierdza zwrot lokalu mieszkalnego oraz jego wyposażenia i umeblowania w stanie kompletnym i niepogorszonym, z uwzględnieniem ich normalnego zużycia.
6.  W przypadku stwierdzenia w protokole zdawczo - odbiorczym szkód, o których mowa w ust. 1, pracownik zobowiązany jest do ich usunięcia na swój koszt w terminie wskazanym przez Dyrektora właściwej zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk.
7.  Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Dyrektor właściwej zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk pokrywa koszty naprawy szkód z kaucji, o której mowa w ust. 1. Jeżeli koszty te przekraczają wysokość kaucji, pracownik zobowiązany jest pokryć różnicę w terminie wskazanym przez Dyrektora właściwej zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk.

Przepisy przejściowe

§  13. 
1.  W przypadku trwających umów użyczenia, do których kaucje zostały już w całości wniesione przez pracowników na rachunki pozabudżetowe stacji, kwota kaucji zostanie zwrócona pracownikowi po wejściu w życie niniejszej Instrukcji, w terminie pierwszej wypłaty wynagrodzenia, a jednocześnie pracownik składa oświadczenie o zgodzie na jednorazowe potrącenie kwoty kaucji z jego wynagrodzenia w tym samym miesiącu, w którym dokonany został zwrot kaucji opłaconej w dewizach.
2.  W przypadku trwających umów użyczenia, do których nie wpłynęły jeszcze wszystkie raty kaucji, wpłacone raty zwracane są pracownikowi według zasad opisanych w ust. 1, a następnie regulowane będą na zasadach niniejszej Instrukcji.
3.  W terminie 14 dni od wejścia w życie niniejszej Instrukcji, umowy użyczenia zawarte pomiędzy pracownikiem i pracodawcą zostaną zmienione w celu ich dostosowania do umów, których wzór stanowi załącznik do Instrukcji, poprzez zawarcie stosownych aneksów.

Załącznik Nr  1

Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego

Zawarta w dniu ......................................... w ..............................................................................

(data) (miejscowość)

pomiędzy:

Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-901, Plac Defilad 1, posiadającą REGON

000325713, NIP 525-15-75-083 reprezentowaną przez

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko dyrektora stacji)

na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr ....................... z dnia .......................................... zwanego dalej Użyczającym,

a ........................................................ zamieszkałym w ................................................................

(imię i nazwisko pracownika) (adres miejsca stałego pobytu)

zwanym dalej Biorącym do używania, o treści następującej:

§  1. 
1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest użyczenie lokalu o powierzchni użytkowej ..................... m2, położonego w ....................................... przy ulicy, zwanego dalej

(liczba metrów) (miejscowość) (adres)

Lokalem.

2.  Użyczający oświadcza, że Polska Akademia Nauk posiada tytuł prawny do użyczanego lokalu i na tej podstawie przekazuje lokal Biorącemu do używania.
3.  Przekazanie na rzecz Biorącego do używania i zwrot po wygaśnięciu umowy na rzecz Użyczającego odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. Protokół ten zawiera kartę wyposażenia lokalu oraz szczegółowy opis stanu technicznego lokalu, a w przypadku lokalu z pełnym wyposażeniem i umeblowaniem - również stanu tego wyposażenia i umeblowania na dzień przejęcia bądź zwrotu przedmiotu użyczenia przez Biorącego do używania.
§  2. 
1.  Użyczający oddaje, a Biorący do używania przyjmuje, lokal wraz z wyposażeniem i umeblowaniem przeznaczony na cele mieszkalne Biorącego do używania i jego rodziny 1  na okres od .................... do .................... 20.. r.
2.  Oddanie przedmiotu użyczenia Biorącemu do używania nastąpi/-ło w stanie przydatnym do umówionego użytku, przez co rozumieć należy stan umożliwiający niezwłoczne zamieszkanie w lokalu.
3.  Z chwilą przyjęcia lokalu Biorący do używania ponosi odpowiedzialność z tytułu obowiązków określonych w niniejszej umowie, w szczególności z tytułu utrzymania lokalu, wyposażenia i umeblowania w należytym stanie.
§  3. 
1.  Przez utrzymywanie lokalu, jego wyposażenia i umeblowania w należytym stanie rozumieć należy utrzymanie przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zwykłego zużycia rzeczy, będącego następstwem prawidłowego używania.
2.  Biorącemu do używania nie wolno dokonywać zmiany przeznaczenia lokalu ani oddawać lokalu i wyposażenia w najem lub do bezpłatnego używania osobom trzecim.
3.  Biorący do używania odpowiada materialnie za braki w wyposażeniu lokalu oraz za umyślne lub nieumyślne szkody w substancji lokalu i jego wyposażeniu spowodowane przez domowników lub gości, a także za szkody wynikłe z tytułu posiadania zwierząt domowych.
4.  Biorący do używania powiadomi niezwłocznie Użyczającego o wszelkich zdarzeniach (awarie, zniszczenia, włamania, zdarzenia losowe) skutkujących istotnym pogorszeniem stanu lokalu i wyposażenia.
§  4. 
1.  Biorący do używania zobowiązuje się do:
1) ponoszenia kosztów eksploatacji lokalu, w tym opłat za:

- energię elektryczną, wodę i gaz, zużywane do celów gospodarstwa domowego w użyczonym lokalu (z wyłączeniem kosztów ogrzewania lokalu),

- telefon, Internet, telewizję kablową, abonament radiowo-telewizyjny przypisane do lokalu,

- inne koszty eksploatacyjne i komunalne (wymienić jakie)

2) ponoszenia kosztów ogólnych utrzymania nieruchomości, którymi wynajmujący lokal obciąży Użyczającego,
3) ponoszenia kosztów ubezpieczenia lokalu 2 ,
4) dokonywania na swój koszt bieżących napraw, konserwacji lokalu i wyposażenia oraz dokonania na swój koszt naprawy uszkodzeń powstałych z jego winy, winy członków jego rodziny bądź innych osób przebywających w lokalu za jego przyzwoleniem w okresie trwania umowy użyczenia,
5) przestrzegania regulaminu wewnętrznego obowiązującego mieszkańców budynku.
2.  Koszty, o których mowa w punkcie 1. Biorący do używania pokrywa:

a) ryczałtem w wysokości na miesiąc, płatnym w terminie wypłaty wynagrodzenia,

b) po otrzymaniu rachunków; w przypadku umów zawartych przez biorącego do używania z dostawcami mediów w terminie zgodnym z umowami i wysokością określoną na rachunku,

c) w przypadku opłat eksploatacyjnych wstępnie ponoszonych przez stację Użyczającego wraz z czynszem, zwraca koszty eksploatacji mediów w kwocie (..............) stanowiącej część przypadającej na niego kosztów, na rachunek stacji Użyczającego w terminie (.......................);

§  5. 
1.  Biorący do używania wyraża zgodę na obciążenie rachunku ustaloną kwotą kaucji na zabezpieczenie roszczeń Użyczającego wynikających z niniejszej umowy, w szczególności roszczeń o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia stanu lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot użyczenia.
2.  Kaucja, o której mowa w punkcie 1 zostaje ustalona w kwocie (1 miesięczny czynsz wraz z opłatami eksploatacyjnymi przeliczony na zł według kursu NBP obowiązującego w dniu zawarcia umowy użyczenia).
3.  Kaucja pobierana jest w 10ciu ratach począwszy od 4 tego miesiąca oddelegowania i deponowana na wyodrębnionym rachunku Kancelarii PAN.
4.  Pierwsza rata kaucji zostanie potrącona delegowanemu do pracy w zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk w dniu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc ..... 20...r.
5.  Kaucja podlega zwrotowi w kwocie nominalnej po dokonaniu zwrotu przez Biorącego do używania użyczonego lokalu mieszkalnego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, potwierdzającego zwrot lokalu mieszkalnego oraz jego wyposażenia i umeblowania w stanie kompletnym i niepogorszonym, z uwzględnieniem ich naturalnego zużycia.
6.  W przypadku stwierdzenia w protokole zdawczo-odbiorczym szkód, o których mowa w ust. 1, Biorący do używania zobowiązany jest do ich usunięcia na swój koszt w terminie wskazanym przez Użyczającego. Po usunięciu stwierdzonych szkód strony sporządzą kolejny protokół, a zwrot kaucji nastąpi na zasadach określonych w ust. 5.
7.  Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Użyczający pokrywa koszty naprawy szkód z kaucji, o której mowa w ust. 1. Jeżeli koszty te przekraczają wysokość kaucji, Biorący do używania zobowiązany jest pokryć różnicę w terminie wskazanym przez Użyczającego. Jeżeli koszty te nie przekraczają wysokości kaucji, pozostała jej część podlega zwrotowi po całkowitym usunięciu szkód.
§  6. 
1.  Umowa ulega rozwiązaniu:
1) po upływie okresu, na który została zawarta,
2) w dniu zaprzestania przez pracownika wykonywania pracy za granicą na skutek zakończenia oddelegowania lub rozwiązania stosunku pracy,
3) w przypadku długotrwałej przerwy w wykonywaniu pracy za granicą, takiej jak: urlop bezpłatny, macierzyński, wychowawczy, a także zwolnienia lekarskie powyżej 30 dni, jako że użyczenie lokalu mieszkalnego przysługuje wyłącznie pracownikowi świadczącemu pracę w zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk. Umowa ulega rozwiązaniu odpowiednio - pierwszego dnia trwania wskazanego w zdaniu poprzednim urlopu, a także w 31 dniu trwania zwolnienia lekarskiego.
2.  Użyczający może zezwolić Biorącemu do używania na czasowe, nie dłuższe niż 7 dni, korzystanie z lokalu po jego zwrocie, gdy planowany termin podróży przesiedleniowej przypada później, niż dzień zakończenia wykonywania przez niego obowiązków służbowych w placówce zagranicznej. W takim przypadku Biorący do używania ponosi odpowiedzialność za stan lokalu, wyposażenia i umeblowania na zasadach określonych w § 3 i 4 niniejszej umowy.
3.  W przypadku długotrwałej choroby pracownika oraz przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym, decyzję w sprawie ewentualnej kontynuacji umowy użyczenia każdorazowo podejmuje Kanclerz Polskiej Akademii Nauk.
4.  Dłuższe niż 7 dni korzystanie przez pracownika z lokalu mieszkalnego po utracie przez niego tytułu do zajmowania lokalu jest dopuszczalne jedynie za zgodą Kanclerza Polskiej Akademii Nauk na podstawie odrębnej umowy.
5.  W przypadku zajmowania bez tytułu prawnego lokalu będącego w zasobach lokalowych stacji Użyczającego pełna odpłatność kalkulowana jest w oparciu o cennik udostępniania pokoi gościnnych właściwej stacji Użyczającego.
§  7. 
1.  Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem .................. okresu wypowiedzenia, pod warunkiem doręczenia drugiej stronie wypowiedzenia w formie pisemnej. Upływ terminu wypowiedzenia nie może być dłuższy niż termin upływu użyczenia lokalu.
2.  Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Biorący do używania używa lokal niezgodnie z przeznaczeniem określonym w § 2 lub narusza inne postanowienia niniejszej umowy.
3.  Biorący do używania jest zobowiązany zgłosić Użyczającemu gotowość do zdania lokalu i wyposażenia na przynajmniej 48 godzin przed opuszczeniem lokalu w związku z zaplanowaną podróżą przesiedleniową (lokal powinien być posprzątany i opróżniony z rzeczy osobistych Biorącego do używania).
4.  Zwrot lokalu powinien nastąpić w terminie i czasie określonym przez Użyczającego, w godzinach pracy stacji Użyczającego, a w uzasadnionym przypadku, również poza godzinami jej pracy.
§  8. 
1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy polskiego kodeksu cywilnego.
2.  Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Użyczającego.
§  9. 
1.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2.  Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.  Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

..............................................................................................

UżyczającyBiorący do używania

Załączniki:

1. Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania lokalu (przekazanie w użyczenie),

2. Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania lokalu (zwrot użyczenia),

3. Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na potrącenie kaucji,

4. Oświadczenie pracownika o liczbie członków rodziny, którzy zamieszkiwać będą w przydzielanym lokalu mieszkalnym wraz z pracownikiem. Akceptuję Kanclerz PAN

Załącznik Nr  2

Wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu

Proszę o zgodę na wynajęcie na okres od ............ do ............. lokalu mieszkalnego położonego w ...................... pod adresem: .....................................................................................................

Proponowany lokal położony jest w odległości ok. ... km od siedziby Stacji i składa się z: ....... pokoi, ...... kuchni, ...... toalet i łazienek oraz .... innych pomieszczeń o następującym przeznaczeniu: ..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Metraż łączny lokalu wynosi ........ m2, w tym powierzchnia użytkowa ............. m2.

Lokal użyczony będzie pracownikowi , pracownikowi przesiedlonemu z ...... członkami rodziny .

Czynsz miesięczny wynosi ...........................................................

Inne świadczenia w skali miesiąca wynoszą:

- ..................... energia

- ..................... woda i ścieki,

- ..................... wywóz śmieci,

- ..................... inne, jakie

Lokal jest całkowicie wyposażony , częściowo wyposażony , nie jest wyposażony .

Koszt zakupu na miejscu brakującego wyposażenia wyniesie ok ................................................

Lokal wynajęty zostanie bezpośrednio od osoby fizycznej , za pośrednictwem agencji , od firmy , za prowizją w wysokości ................ na podstawie umowy najmu, którą w imieniu najemcy podpisze ........................... zaś w imieniu wynajmującego .............................................

Załącznikiem do umowy będzie sporządzony przez Wynajmującego , Najemcę 

protokół zdawczo - odbiorczy zawierający raport o stanie lokalu  oraz wyposażenia .

W przedmiotowym lokalu obowiązuje gwarancyjna kaucja mieszkaniowa w wysokości ........... płatna jednorazowo , w ............ ratach miesięcznych .

Uzasadnienie:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 ............................ dnia ............................

Załączniki: .........................

Załącznik Nr  1

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY LOKALU MIESZKALNEGO (przekazanie w użytkowanie)

 (nazwa placówki)

............................................................................................................

(adres lokalu)

do umowy użyczenia zawartej pomiędzy dyrektorem Stacji .......................................................

 (imię i nazwisko dyrektora Stacji)

............................................................................ działającym na podstawie pełnomocnictwa ................................................ zwanym dalej Użyczającym, a Panem/Panią ............................. zwanym(ą) dalej Biorącym do używania.

Użyczający przekazuje a Biorący do używania przyjmuje w użytkowanie lokal mieszkalny znajdujący się pod ww. adresem.

Lokal składa się z .......... pokoi, ..... kuchni ..... łazienki /łazienek* ..... WC, balkonu, tarasu*.

Wyposażenie lokalu składa się z wyposażenia stałego (wyszczególnienie i opis):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

oraz wyposażenia ruchomego wraz z umeblowaniem wymienionego w karcie wyposażenia lokalu ze stanem na dzień przekazania lokalu, stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

Odczyty urządzeń pomiarowych:

1. stan licznika energii elektrycznej ... kWh, rachunek opłacony do dnia .................

2. stan licznika gazu ....... m3. rachunek opłacony do dnia .......................................

3. rachunek za telefon nr .............. opłacony do dnia ...............................................

4. stan liczników wody ............................................................................................. rachunek opłacony do dnia ...............................................

Stwierdzono następujące braki w wyposażeniu lokalu oraz szkody w substancji lokalu jego wyposażeniu i umeblowaniu: ........................................................................................................

(uwagi ad. stanu lokalu oraz elementów wyposażenia I umeblowania)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Biorący do używania stwierdza zgodność zapisów tego protokołu ze stanem faktycznym oraz zobowiązuje się zdać lokal posprzątany wraz z wyposażeniem i umeblowaniem według stanu na dzień przejęcia z uwzględnieniem zmian w wyposażeniu i umeblowaniu dokonanych za zgodą i wiedzą Użyczającego (potwierdzonych w stosownych dokumentach) oraz normalnego zużycia. Wszelkie zmiany w wyposażeniu i umeblowaniu lokalu muszą być na bieżąco odnotowywane w karcie wyposażenia lokalu.

Biorący do używania odpowiada materialnie za braki w wyposażeniu i umeblowaniu lokalu oraz za umyślne lub nieumyślne szkody w substancji lokalu, jego wyposażeniu i umeblowaniu spowodowane przez domowników lub gości, a także za szkody wynikłe z tytułu posiadania zwierząt domowych.

Biorący do używania oświadcza, że nie będzie lokalu użyczał, wynajmował lub wykorzystywał niezgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem oraz dokonywał napraw lub zmian w wyposażeniu lokalu bez wiedzy i zgody Użyczającego.

....................................................................................

UżyczającyBiorący do używania

Załącznik Nr  2

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY LOKALU MIESZKALNEGO

(nazwa placówki)

(zwrot lokalu Użyczającemu)

............................................................................................................

(adres lokalu)

Zgodnie z umową użyczenia nr ................. zawartą w dniu ............................... dyrektor Stacji .................................................................................... działający na podstawie pełnomocnictwa

(imię i nazwisko dyrektora Stacji)

........................................................... zwany dalej Użyczającym przyjmuje, a Pan/Pani ........................................................... zwany(a) dalej Biorącym do używania zdaje użytkowany lokal mieszkalny znajdujący się pod ww. adresem.

Lokal składa się z ..... pokoi, .... kuchni .... łazienki /łazienek* .... WC, balkonu, tarasu*.

Wyposażenie lokalu składa się z wyposażenia stałego (wyszczególnienie i opis):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

oraz wyposażenia ruchomego wraz z umeblowaniem wymienionego w karcie wyposażenia lokalu uwzględniającej zmiany w wyposażeniu dokonane za zgodą i wiedzą Użyczającego (potwierdzone w stosownych dokumentach) ze stanem na dzień przekazania lokalu, stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

Odczyty urządzeń pomiarowych:

1. stan licznika energii elektrycznej ..... kWh, rachunek opłacony do dnia ...............

2. stan licznika gazu ........... m3, rachunek opłacony do dnia ......................

3. rachunek za telefon nr ................ opłacony do dnia ................................

4. stan liczników wody ............................................................................................. rachunek opłacony do dnia ...................................................................................................

Stwierdzono następujące braki w wyposażeniu lokalu oraz szkody w substancji lokalu jego wyposażeniu i umeblowaniu .........................................................................................................

 (uwagi ad. stanu lokalu, elementów wyposażenia i umeblowania)

Biorący do używania stwierdza zgodność zapisów tego protokołu ze stanem faktycznym na dzień zdania Użyczającemu lokalu z wyposażeniem i umeblowaniem.

Odpowiadając materialnie za stwierdzone braki Biorący do używania zobowiązuje się:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................

UżyczającyBiorący do używania

Załącznik Nr  3

Oświadczenie pracownika w sprawie wyrażenia zgody na potrącanie z wynagrodzenia za pracę przez Polską Akademię Nauk należności z tytułu kaucji

 ............................................................

(imię i nazwisko)

............................................................

............................................................

(adres zamieszkania)

............................................................

(PESEL)

Zgodnie z art. 91 Kodeksu pracy oświadczam, że wyrażam zgodę na potrącanie przez Polską Akademię Nauk z mojego wynagrodzenia za pracę kwoty kaucji, wynikającej z umowy użyczenia lokalu (...) z dnia (....) w wysokości (...) zł w (...) miesięcznych ratach, po (...) począwszy od dnia (...) do wyczerpania ww. kwoty.

 (podpis) (miejscowość i data)

Załącznik Nr  4

Oświadczenie pracownika o liczbie członków rodziny, którzy zamieszkiwać będą w przydzielanym lokalu mieszkalnym wraz z pracownikiem

Oświadczam, że liczba członków mojej rodziny, którzy zamieszkiwać będą ze mną w lokalu mieszkalnym udostępnionym przez zagraniczną stację naukową Polskiej Akademii Nauk, wynosi .................................................. osoby/osób.

Członkami wyżej wymienionej rodziny są (wymienić w tabeli):

Lp.Nazwisko i imięStopień

pokrewieństwa

1
2
3
4
5
6
7
8
Świadomy/a odpowiedzialności karnej przewidzianej przepisami kodeksu karnego zgodnie z art. 233 § 1 k.k (Dz. U. Nr 88 poz.553 z 1997 r. z późn. zm.) potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych w niniejszym oświadczeniu.

 .........................................................

 podpis składającego oświadczenie

1 W przypadku pracownika samotnego wyrazy "i jego rodziny" należy skreślić.
2 Skreślić, jeśli umowa najmu zobowiązuje do tego wynajmującego lub właściciela lokalu