Akty korporacyjne

PAN.2020.4.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30/2020
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 15 kwietnia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia dodatkowych obowiązków pracowników Kancelarii Polskiej Akademii Nauk, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

Na podstawie art. 207 w zw. z art. 211 pkt 7 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495 oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), w celu wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo pracowników Kancelarii Polskiej Akademii Nauk, jak też w trosce o ich zdrowie zarządzam, do odwołania, co następuje:
§  1. 
1.  Wprowadza się dla wszystkich pracowników wchodzących do biur Kancelarii Polskiej Akademii Nauk obowiązkowe:
- poddanie się kontroli pomiaru temperatury,
- przeprowadzenie dezynfekcji rąk.
2.  Czynności pomiaru temperatury dokonują wyznaczeni pracownicy Kancelarii Polskiej Akademii Nauk, przy odbiorze kluczy w pok. 2211 w Zespole Gospodarczym, bądź innych wyznaczonych miejscach (na każdym piętrze PKiN).
3.  Czynności dezynfekcji rąk dokonuje się, przy wejściu do PKiN, a ponadto w łazienkach na każdym piętrze udostępniane są płyny do dezynfekcji rąk.
3.  Pracownicy mierzący temperaturę odmówią wstępu do biur osobom wskazanym w ustępie 1, u których pomiar temperatury wykaże temperaturę ciała równą lub przekraczającą 38°C oraz poinformują te osoby o konieczności telefonicznego zgłoszenia się do stacji sanitarno-epidemiologicznej.
§  2.  Wprowadza się zasadę telefonicznego informowania odpowiednio bezpośredniego przełożonego/Kanclerza Polskiej Akademii Nauk o zamiarze powrotu do pracy po okresie nieobecności, w sytuacjach wcześniejszego przebywania w miejscach występowania zagrożenia określonych w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.
§  3.  Pracowników Kancelarii dokonujących pomiaru temperatury, wyposaża się w płyn do dezynfekcji rąk, również w rękawice i maski ochronne.
§  4.  Poddaje się pod rozwagę pracowników korzystających z urlopów zasadność wyjazdów do miejsc o podwyższonym stopniu ryzyka zakażaniem.
§  5. 
1.  Zobowiązuje się wszystkich pracowników Kancelarii Polskiej Akademii Nauk do bieżącego zapoznawania się ze wszystkimi komunikatami i wytycznymi rozsyłanymi drogą elektroniczną i bezwzględnego stosowania się do wydawanych poleceń.
2.  O wszelkich nietypowych sytuacjach pracownicy Kancelarii Polskiej Akademii Nauk winni natychmiast informować odpowiednio bezpośredniego przełożonego/Kanclerza Polskiej Akademii Nauk.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.