Akty korporacyjne

Lekarz.2019.4.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 kwietnia 2019 r.

STANOWISKO Nr 30/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu - asystenta medycznego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z pismem Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Minsterstwie Zdrowia z dnia 19 marca 2019 r., znak: KNK.075.1.2019.LM, dotyczącym wprowadzenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu - asystenta medycznego co do zasady popiera przedmiotową inicjatywę.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca jednakże uwagę na konieczność precyzyjnego określenia zakresu planowanych umiejętności i kompetencji zawodowych asystenta medycznego, w tym w szczególności szczegółowe ustalenie, czy asystent medyczny ma być wsparciem dla lekarzy lub innych zawodów medycznych czy też wyspecjalizowaną pomocą administracyjną, do której należy m.in. rejestracja pacjentów czy też obsługa informatyczna systemów.