Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo opieki paliatywnej organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Akty korporacyjne

NIPIP.2024.1.16

Akt nieoceniany
Wersja od: 16 stycznia 2024 r.

Uchwała Nr 159/VIIIP/2024
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 16 stycznia 2024 r.
w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo opieki paliatywnej organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 2702 ze zm.), uchwały Nr 9/VIII/2023 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 00008/B/02058 w § 1 pkt 9 uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 94/VIIP/2016 z dnia 7 marca 2016 r. poprzez dodanie miejsc prowadzenia kształcenia teoretycznego i praktycznego:
9) Miejsce prowadzenia kształcenia:
- zajęcia teoretyczne:- Katowice 40-085 ul. Mickiewicza 29 Biuro Centrum Sp z o.o.
- zajęcia praktyczne:- Katowice 40-211 ul. Ks. Leopolda Markiefki 87 Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach - Oddział medycyny paliatywnej; Oddział anestezjologii i intensywnej terapii; Zespół domowej opieki paliatywnej
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 15 stycznia 2024 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach dotyczący wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo opieki paliatywnej zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r. z uwzględnieniem aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych w obszarze miejsca realizacji stażu zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594), zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 31 sierpnia 2017 r, spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 oraz art. 77 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 2702 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.