Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Akty korporacyjne

NIPIP.2023.1.17

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 stycznia 2023 r.

UCHWAŁA NR 689/VII/2023
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 17 stycznia 2023 r.
w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Połoznych w Katowicach

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 2702) oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 00008/C/02300 w § 1 pkt 8 uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 212/VII/2017 z dnia 16 marca 2017 r., poprzez dodanie miejsc prowadzenia kształcenia praktycznego:
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:
- zajęcia praktyczne:- Ruda Śląska 41-703 ul. Lipa 2 Szpital Miejski Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej - Pracownia ultrasonograficzna

- Zabrze 41-803 ul. Zamkowa 4 Szpital Miejski Sp z o.o. Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. Wojciecha Starzewskiego w Zabrzu - Pracownia ultrasonograficzna

- Bytom 41-902 ul. Stefana Batorego 15 Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu - Pracownia ultrasonograficzna

- Katowice 40-572 ul. Medyków 14 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Pracownia ultrasonograficzna

- Pyskowice 44-120 ul. Szpitalna 2 Szpital w Pyskowicach - Pracownia ultrasonograficzna

- Rybnik 44-200 ul. Energetyków 46 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 - Pracownia ultrasonograficzna

- Tychy 43-100 ul. Edukacji 102 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny MEGREZ - Pracownia ultrasonograficzna

- Gliwice 44-100 ul. Tadeusza Kościuszki 1 Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. w Gliwicach - Pracownia ultrasonograficzna

- Jaworzno 43-600 ul. Chełmońskiego 28 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie - Oddział patologii ciąży; Sala Porodowa; Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna; Pracownia ultrasonograficzna

- Jastrzębie Zdrój 44-330 Aleja Jana Pawła II 7 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju - Pracownia ultrasonograficzna

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 4 stycznia 2023 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach dotycząca wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kurs specjalistyczny Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r. z uwzględnieniem aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych w obszarze miejsca realizacji stażu zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594), zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 31 sierpnia 2017 r. oraz aktualizacji programu zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 22 grudnia 2022 r. spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 oraz art. 77 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 2702).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.