Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo rodzinne (program przeznaczony dla pielęgniarek) organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.

Akty korporacyjne

NIPIP.2022.11.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 listopada 2022 r.

UCHWAŁA Nr 2258/VIIP/2022
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 8 listopada 2022 r.
w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo rodzinne (program przeznaczony dla pielęgniarek) organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 551 ze zm.), uchwały nr 558/VII/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 00028/A/02034 w § 1 pkt 8 uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 26/VIIP/2016 z dnia 23 marca 2016 r. poprzez dodanie miejsc prowadzenia kształcenia teoretycznego i praktycznego:
9) Miejsce prowadzenia kształcenia:
- zajęcia teoretyczne:- Białystok 15-295 ul. Szpitalna 37 Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

- Białystok 15-087 ul. Kościelna 1A Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej

- Białystok 15-274 ul. Waszyngtona 17 Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im L. Zamenhofa

- Białystok 15-281 ul. Legionowa 7 Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Gimnazjalnymi im. 42 Pułku Piechoty

- zajęcia praktyczne:- Białystok 15-278 ul. M.Skłodowskiej-Curie 26 Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku im Jędrzeja Śniadeckiego - Gabinet Lekarza Rodzinnego

- Białystok 15-276 ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L.Zamenhofa w Białymstoku - Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę"; Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży (Oddział Psychiatryczny Dzieci i Młodzieży i Oddział Dzienny Psychiatryczny Dzieci i Młodzieży)

- Białystok 15-950 ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Oddział Rehabilitacji Neurologicznej i Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

- Choroszcz 16-070 Pl. Brodowicza 1 Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy Poradnia Zdrowia Psychicznego - Oddział Geriatrii; Oddział rehabilitacji neurologicznej; Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej

- Białystok 15-471 ul. Fabryczna 27 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego - Oddział Geriatrii

- Białystok 15-399 ul. Radzymińska 2 Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy Poradnia Zdrowia Psychicznego - Oddział dzienny dla chorych z zaburzeniami psychicznymi

- Białystok 15-669 ul. Magnoliowa 4 STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I DZIECIOM SZANSA

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 8 listopada 2022 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku dotyczący wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo rodzinne zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., uwzględnia aktualizację programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 24 października 2016 r., aktualizację programów szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych w obszarze miejsca realizacji stażu zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594), zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 31 sierpnia 2017 r., aktualizację Modułu I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 28 listopada 2017 r., aktualizację Części 3 w Module I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 29 lipca 2019 r., aktualizację programów szkoleń specjalizacyjnych zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 05 kwietnia.2022 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 oraz art. 77 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 551 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.