Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu.

Akty korporacyjne

NIPIP.2022.6.7

Akt nieoceniany
Wersja od: 7 czerwca 2022 r.

UCHWAŁA Nr 2055/VIIP/2022
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 551 ze zm.), uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 00023/A/02375 w § 1 pkt 8 uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 943/VIIP/2017 z dnia 14 listopada 2017 r., poprzez dodanie miejsc prowadzenia kształcenia teoretycznego:
9) Miejsce prowadzenia kształcenia:
- Zajęcia teoretyczne:- Kórnik 62 - 035 ul. Stanisława Wyspiańskiego 13 Malinowa Szkoła Rodzenia
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 1 czerwca 2022 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu dotyczący wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., uwzględniający aktualizację programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 24 października 2016 r., aktualizację programów szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych w obszarze miejsca realizacji stażu zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594), zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 31 sierpnia 2017 r., aktualizację Modułu I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 28 listopada 2017 r., aktualizację Części 3 w Module I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 29 lipca 2019 r., aktualizację programów szkoleń specjalizacyjnych zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 05 kwietnia 2022 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 oraz art. 77 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 551).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.