Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia... - OpenLEX

Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia Specjalizacyjnego Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Akty korporacyjne

NIPIP.2021.12.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 grudnia 2021 r.

UCHWAŁA Nr 521/VII/2021
NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia Specjalizacyjnego Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2021, poz. 479 ze zm.), oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095) uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 00008/A/02164 w § 1 pkt 9 uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 282/VIIP/2016 z dnia 10 maja 2016 r., poprzez dodanie miejsc prowadzenia kształcenia praktycznego:
9) Miejsce prowadzenia kształcenia:
- zajęcia praktyczne:- Bytom 41-900 ul. Stefana Batorego 15 Szpital Specjalistyczny Nr 2 - Oddział patologii Ciąży; Pracownia/Gabinet USG; Blok Porodowy z salą Porodów Rodzinnych; Poradnia Ginekologiczna; Oddział Leczenia Niepłodności

- Ruda Śląska 41-703 ul. Lipa 2 Szpital Miejski Sp z.o.o - Pracownia USG; Poradnia Laktacyjna

- Gliwice 44-100 ul. Kościuszki 1 Szpital Wielospecjalistyczny sp z.o.o - Oddział Endokrynologii Ginekologicznej

- Jastrzębie Zdrój 44-330 Aleja Jana Pawła II 7 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 - szkoła Rodzenia

- Katowice 40-752 ul. Medyków 14 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Poradnia Położniczo - Ginekologiczna; Oddział Patologii Ciąży; Pracownia/Gabinet USG; Blok Porodowy z Salą Porodów Rodzinnych; Oddział Położniczo - Noworodkowy; Poradnia Ginekologiczna; Oddział Onkologii Ginekologicznej

- Zabrze 41-803 ul. Zamkowa 4 Szpital Miejski w Zabrzu Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. Wojciecha Starzewskiego - Poradnia Położniczo - Ginekologiczna; Szkoła Rodzenia; Oddział Patologii Ciąży; Pracownia/Gabinet USG; Blok Porodowy z Salą Porodów Rodzinnych; Oddział Położniczo - Noworodkowy; Oddział Endokrynologii Ginekologicznej; Poradnia Ginekologiczna; Oddział Onkologii Ginekologicznej

- Mikołów 43-190 ul. Kolonia Wojewódzka 5 Centrum Świadomego Rodzicielstwa - Poradnia Laktacyjna

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 1 grudnia 2021 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach dotycząca wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze, zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., z uwzględnieniem aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 24 października 2016 r., aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych w obszarze miejsca realizacji stażu zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594), zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 31 sierpnia 2017 r., aktualizacji Modułu I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 28 listopada 2017 r., aktualizacji Części 3 w Module I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 29 listopada 2019 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 oraz art. 77 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2021, poz. 479 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.