Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego... - OpenLEX

Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Edukator w cukrzycy organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu.

Akty korporacyjne

NIPIP.2020.10.7

Akt nieoceniany
Wersja od: 7 października 2020 r.

UCHWAŁA Nr 1848/VIIP/2020
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 7 października 2020 r.
w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Edukator w cukrzycy organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2018, poz. 916 ze zm.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2020, poz. 562 ze zm.), uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz uchwały nr 362/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia dyskusji i głosowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 00023/C/02440 w § 1 pkt 8 uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 1187/VIIP/2018 z dnia 15 maja 2018 r., poprzez dodanie miejsc prowadzenia kształcenia teoretycznego i praktycznego:
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:
- Zajęcia teoretyczne- Gniezno 62-200 ul. Św Jana 9 Szpital Pomnik Chrztu Polski

- Gniezno 62-200 ul. Mieszka I 27 Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie

- Śrem 63-100 ul. Chełmońskiego 1 Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z.o.o.

- Września 62-300 ul. Słowackiego 2 Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z.o.o.

- Zajęcia praktyczne:- Gniezno 62-200 ul. Św. Jana 9 Szpital Pomnik Chrztu Polski - Poradnia diabetologiczna

- Śrem 63-100 ul. Chełmońskiego 1 Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie - Poradnia diabetologiczna

- Września 62-300 ul. Słowackiego 2 Szpital Powiatowy we Wrześni - Poradnia diabetologiczna

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 3 września 2020 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu dotycząca wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kurs specjalistyczny Edukator w cukrzycy zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r. z uwzględnieniem aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych w obszarze miejsca realizacji stażu zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594), zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 31 sierpnia 2017 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 oraz art. 77 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2020, poz. 562 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.