Akty korporacyjne

NIPIP.2020.3.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 marca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 1784/VIIP/2020
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji organizowanego przez Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 916.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) oraz uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:
§  1.  Dokonuje się wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 00003/C/01290 w § 1 pkt 8 uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 885/VIP/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. poprzez dodanie kolejnych miejsc prowadzenia kształcenia:
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- KRAKÓW ul. JAKUBOWSKIEGO 2 30-688 Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - sale wykładowe

- KRAKÓW OS. NA SKARPIE 66 31-913 Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ

- KRAKÓW ul. PRĄDNICKA 80 31-202 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

- KRAKÓW ul. STRZELECKA 2 31-503 Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

- KRAKÓW ul. WROCŁAWSKA 1-3 30-901 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

- KRAKÓW ul. PARKOWA 11B 30-955 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (RM) - sala wykładowa

- KRAKÓW ul. WIELICKA 267 30-663 Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

- KRAKÓW ul. BABIŃSKIEGO 29 30-393 SZPITAL KLINICZNY IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE

- KRAKÓW AL. FOCHA 33 30-119 Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

- KRAKÓW ul. PRĄDNICKA 35-37 31-202 SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. G. NARUTOWICZA

- KRAKÓW ul. WIELICKA 265 30-663 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

- NOWY TARG ul. KOKOSZKÓW 71 34-400 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

- SUCHA BESKIDZKA ul. SZPITALNA 22 34-200 Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

- WADOWICE ul. KARMELI 5 34-100 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WADOWICACH

- OŚWIĘCIM ul. WYSOKIE BRZEGI 4 32-600 ZOZ OŚWIĘCIM

- Zajęcia praktyczne:- KRAKÓW ul. PRĄDNICKA 35-37 31-202 SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. G. NARUTOWICZA

- ODDZIAŁ POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII Z ONKOLOGIĄ (ODDZIAŁ POŁOŻNICZY, ODDZIAŁ GINEKOLOGII I PATOLOGII CIĄŻY, ODDZIAŁ PORODÓWKOWY)

- PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

- KRAKÓW OS. ZŁOTEJ JESIENI 1 31-826 SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE SP Z O.O.

-- Oddział Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną

- Sala Porodowa

- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

- KRAKÓW ul. SIEMIRADZKIEGO 1 31-137 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego

- ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

- BLOK OPERACYJNO - PORODOWY

- NOWY TARG ul. SZPITALNA 14 34-400 PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II W NOWYM TARGU

- ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

- PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

- SALA PORODOWA

- SUCHA BESKIDZKA ul. SZPITALNA 22 34-200 ZOZ SUCHA BESKIDZKA

- ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

- BLOK PORODOWY

- PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

- MYŚLENICE ul. SZPITALNA 2 32-400 SP ZOZ W MYŚLENICACH

- ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY WRAZ Z BLOKIEM PORODOWYM

- PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

- KRAKÓW ul. KOPERNIKA 36 31-501 SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

- ODDZIAŁ KLINICZNY NEONATOLOGII

- ODDZIAŁ KLINICZNY POŁOŻNICTWA I PERINATOLOGII

- BLOK PORODOWY

- PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA I PATOLOGII CIĄŻY

- PORADNIA LAKTACYJNA

-WADOWICE ul. KARMELICKA 5 34-100 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WADOWICACH

- ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY (ODCINEK POŁOŻNICTWA I PATOLOGII CIĄŻY)

- BLOK PORODOWY

- OŚWIĘCIM ul. WYSOKIE BRZEGI 4 32-600 ZOZ OŚWIĘCIM

- ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

- BLOK PORODOWY

- PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 4 marca 2020 r. przez Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych dotyczący wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kursu specjalistycznego Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Sekretarz NRPiPPrezes NRPiP
Joanna WalewanderZofia Małas