Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. - OpenLEX

Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Akty korporacyjne

NIPIP.2017.6.21

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 253/VII/2017
NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Naczelna Rada

Pielęgniarek i Położnych

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§  1. 
Dokonuje się zmian wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 00001/B/01706 w § 1 pkt 10 uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 1728/VIP/2015 z dnia 13 października 2015 r. poprzez dodanie kolejnych miejsc prowadzenia kształcenia:
10) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Płońsk 09-100 ul. Warszawska 70 Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku

- Płońsk 09-100 ul. Henryka Sienkiewicza 7 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

- Płońsk 09-100 ul. ZWM 10 Zespół Szkół Nr 2

- Rzeszów 35-065 ul. Szpitalna 1 Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. Placówka Szkoleniowa w Rzeszowie

- Płock 09-400 ul. Medyczna 19 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

- Płock 09-407 Al. M. J. Piłsudskiego 31 Płockie Towarzystwo Oświatowe

- Ciechanów 06-400 ul. Powstańców Wielkopolskich 2 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

- Mława 06-500 ul. Anny Dobrskiej 1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie

- Biała Podlaska 21-500 ul. Okopowa 3 Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej

- Zajęcia praktyczne:- Płońsk 09-100 ul. Henryka Sienkiewicza 7 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Blok operacyjny dorosłych, Blok operacyjny położniczo - ginekologiczny, oddział anestezjologii i intensywnej terapii dorosłych, Oddział /sala poznieczuleniowy/pooperacyjny, SOR

- Płock 09-400 ul. Medyczna 19 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

Blok operacyjny dorosłych, Blok operacyjny położniczo - ginekologiczny, Blok operacyjny dzieci, oddział anestezjologii i intensywnej terapii dorosłych i dzieci, Oddział /sala poznieczuleniowy/pooperacyjny, SOR

- Ciechanów 06-400 ul. Powstańców Wielkopolskich 2 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Blok operacyjny dorosłych, Blok operacyjny położniczo - ginekologiczny, oddział anestezjologii i intensywnej terapii dorosłych, Oddział /sala poznieczuleniowy/pooperacyjny, SOR,

- Warszawa 01-211 ul. Kasprzaka 17A Instytut Matki i Dziecka

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dzieci

- Warszawa 03-924 ul. Niekłańska 4/24 Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dzieci

- Mława 06-500 ul. Anny Dobrskiej 1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie

Blok operacyjny dorosłych, Blok operacyjny położniczo - ginekologiczny, oddział anestezjologii i intensywnej terapii dorosłych, Oddział /sala poznieczuleniowy/pooperacyjny

- Biała Podlaska 21-500 ul. Terebelska 57-65 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Blok operacyjny dorosłych, Blok operacyjny położniczo - ginekologiczny, oddział anestezjologii i intensywnej terapii dorosłych, Oddział /sala poznieczuleniowy/pooperacyjny, SOR

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dokumentacja złożona w dniu 14 czerwca 2017 roku przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie dotycząca wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.).

Pouczenie

Od niniejszej uchwały służy stronie odwołanie do Ministra Zdrowia, które należy wnieść za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.