Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. - OpenLEX

Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Akty korporacyjne

NIPIP.2017.3.16

Akt nieoceniany
Wersja od: 16 marca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 226/VII/2017
NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Naczelna Rada

Pielęgniarek i Położnych

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§  1. 
Dokonuje się wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 00008/B/01973 w § 1 pkt 9 uchwały Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 23/VII/2016 z dnia 4 lutego 2016 r., poprzez dodanie kolejnych miejsc prowadzenia kształcenia:
9) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- nie dotyczy
- Zajęcia praktyczne:- Bytom 41-902 Pl. M. Wolskiego 4 Przychodnia lekarska "Nova 4"

Poradnia diabetologiczna

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dokumentacja złożona w dniu 7 marca 2017 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, dotycząca wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, kursu kwalifikacyjnego "Pielęgniarstwo rodzinne", dla pielęgniarek, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.).

Pouczenie

Od niniejszej uchwały służy stronie odwołanie do Ministra Zdrowia, które należy wnieść za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.