Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Akty korporacyjne

Rewid.2009.6.1

Akt nieoceniany
Wersja od: 1 czerwca 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 13/2009
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 1 czerwca 2009 r.
w sprawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Z dniem 6 czerwca 2009 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (dalej ustawy) opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 2009 r. Nr 77, poz. 649. Dokument ten wdraża do polskiego porządku prawnego postanowienia Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (...). Tym samym straciła moc dotychczasowa ustawa z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie.
Zgodnie z przepisami art. 47 ustawy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych może być wyłącznie jednostka, w której czynności rewizji finansowej wykonują biegli rewidenci, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i prowadząca działalność w jednej z następujących form:
1)
biegły rewident prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek;
2)
spółka cywilna, spółka jawna lub spółka partnerska, w której większość głosów posiadają biegli rewidenci lub podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; w spółkach, w których powołano zarząd, większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, co najmniej jedną z nich jest biegły rewident;
3)
spółka komandytowa, w której komplementariuszami są wyłącznie biegli rewidenci lub podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej;
4)
spółka kapitałowa lub spółdzielnia, które spełniają następujące wymagania:
a)
większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, jedną z nich jest biegły rewident,
b)
większość głosów na walnym zgromadzeniu posiadają biegli rewidenci lub podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej,
c)
większość w organach nadzorczych stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej;
5)
spółdzielczy związek rewizyjny, który spełnia następujące wymagania:
a)
zatrudnia do badania biegłych rewidentów,
b)
posiada w składzie zarządu co najmniej jednego biegłego rewidenta, z tym, że opinię i raport z badania (przeglądu) sprawozdania finansowego podpisuje wyłącznie członek zarządu będący biegłym rewidentem.

Zgodnie z przepisami ustawy Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (dalej lista). Wpisu na listę dokonuje się na wniosek zawierający udokumentowane dane, o których mowa w art. 53 ust. 3, pkt 2-10 ustawy, po złożeniu oświadczenia o zdolności do prowadzenia działalności, podpisanego przez członków zarządu, a w przypadku braku zarządu, przez właścicieli lub wspólników oraz po wniesieniu opłaty, o której mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Wpis na listę uważa się za dokonany, jeżeli Komisja Nadzoru Audytowego nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały o wpisie na listę.

W myśl przepisów nowej ustawy lista jest prowadzona w formie elektronicznej i będzie dostępna na stronie internetowej www.kibr.org.pl. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów dostosuje listę do wymagań ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 6 grudnia 2009 r.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przypomina, że zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy podmioty uprawnione zobowiązane są do pisemnego zgłaszania Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów zmian danych związanych z wpisem na listę w terminie 30 dni od dnia ich zaistnienia.

Do niniejszego komunikatu zostały załączone wzory wniosków, z których obowiązane są korzystać osoby składające wnioski o wpis podmiotu na listę:

1)
wzór P1 - Wniosek o wpis działalności gospodarczej prowadzonej przez biegłego rewidenta we własnym imieniu i na własny rachunek na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (art. 47 pkt 1 ustawy);
2)
wzór P2 - Wniosek o wpis spółki cywilnej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (art. 47 pkt 2 ustawy);
3)
wzór P3 - Wniosek o wpis spółki jawnej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (art. 47 pkt 2 ustawy);
4)
wzór P4 - Wniosek o wpis spółki partnerskiej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (art. 47 pkt 2 ustawy);
5)
wzór P5 - Wniosek o wpis spółki komandytowej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (art. 47 pkt 3 ustawy);
6)
wzór P6 - Wniosek o wpis spółki kapitałowej lub spółdzielni (dotyczy także spółdzielczego związku rewizyjnego) na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (art. 47 pkt 4 i 5 ustawy);
7)
wzór P7 - Oświadczenie o zdolności do prowadzenia działalności;
8)
wzór P8 - Dane podmiotu ubiegającego się o wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
9)
wzór P9 - Wniosek o skreślenie podmiotu z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej: http://www.kibr.org.pl/pl/aktualizacja.

Dotychczasowe wzory wniosków oznaczone P1 - P6 stanowiące załączniki do Komunikatu nr 3 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie wpisu podmiotów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przestały obowiązywać.

Jednocześnie informujemy, że w niedługim czasie na stronie internetowej www.kibr.org.pl w części dostępnej po zalogowaniu się (w panelu użytkownika) udostępnione zostaną aktywne formularze wniosków. Dane niezbędne do zalogowania się (login oraz hasło startowe) zostaną przesłane wszystkim biegłym rewidentom drogą pocztową.

Zachęcamy do tej formy komunikowania się z samorządem.

WZÓR P1

.........................., dn. .............. 20.......r.

Wnioskodawca:

Imię i nazwisko biegłego rewidenta:
Adres:
Nr w rejestrze biegłych rewidentów:Telefon kontaktowy:

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II 80

WNIOSEK O WPIS

działalności gospodarczej prowadzonej przez biegłego rewidenta we własnym imieniu i na własny rachunek na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

Na podstawie przepisów art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (dalej ustawy) (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649), wnoszę o wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy, działalności gospodarczej prowadzonej we własnym imieniu i na własny rachunek pod firmą:

......................................................................................................................................................

mającej siedzibę w (adres) ...........................................................................................................

......................................................................................................................................................

Podmiot będzie - nie będzie* posługiwać się następującą skróconą nazwą ...............................

......................................................................................................................................................

Podmiot będzie prowadzić działalność wyłącznie w zakresie:*

1)
wykonywania czynności rewizji finansowej,
2)
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,
3)
doradztwa podatkowego,
4)
prowadzenia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,
5)
działalności wydawniczej i szkoleniowej w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków,
6)
wykonywania ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,
7)
świadczenia usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,
8)
świadczenia usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

Uzasadnienie

Podmiot spełnia wymagania art. 47 i art. 48 ustawy, co wynika z treści niniejszego wniosku oraz z załączonych do wniosku dokumentów:

1)
oświadczenia o zdolności do prowadzenia działalności (P7),
2)
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (ksero),
3)
dowodu wniesienia opłaty za wpis podmiotu (ksero),
4)
formularz z danymi podmiotu (P8).

Ponadto oświadczam, że podmiot nie przekroczy zakresu działalności zadeklarowanego w niniejszym wniosku.

* Zbędne skreślić.

.............................

(podpis)

WZÓR P2

.........................., dn. .............. 20.......r.

Wnioskodawca:

Nazwa i siedziba spółki:

reprezentowany przez*:

Imię i nazwisko:Nr w rejestrze:
1)1)
2)2)
Telefon kontaktowy:

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II 80

WNIOSEK O WPIS

spółki cywilnej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

Na podstawie przepisów art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (dalej ustawy) (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649), wnosimy o wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy, Spółki cywilnej prowadzącej działalność pod firmą:

.......................................................................................................................................................

mającej siedzibę w (adres) ...........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Spółka będzie - nie będzie* posługiwać się skróconą nazwą w następującym brzmieniu ..........

.......................................................................................................................................................

Spółka będzie prowadzić działalność wyłącznie w zakresie:*

1)
wykonywania czynności rewizji finansowej,
2)
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,
3)
doradztwa podatkowego,
4)
prowadzenia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,
5)
działalności wydawniczej i szkoleniowej w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków,
6)
wykonywania ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,
7)
świadczenia usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,
8)
świadczenia usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

Uzasadnienie

Spółka spełnia wymagania art. 47 i art. 48 ustawy, co wynika z treści niniejszego wniosku oraz z załączonych do wniosku dokumentów:

1)
umowy spółki - uchwały wspólników zmieniającej umowę spółki,*
2)
listy wspólników,**
3)
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (ksero),
4)
oświadczenia o zdolności do prowadzenia działalności (P7),
5)
dowodu wniesienia opłaty za wpis podmiotu (ksero),
6)
formularz z danymi podmiotu (P8).

Ponadto oświadczamy, że Spółka nie przekroczy zakresu działalności zadeklarowanego w niniejszym wniosku.

* Zbędne skreślić.

** Lista wspólników powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także podmiotów)

Podpisy: ............................. ............................

WZÓR P3

.........................., dn. .............. 20.......r.

Wnioskodawca:

Nazwa i siedziba spółki:

reprezentowany przez*:

Imię i nazwisko:Nr w rejestrze:
1)1)
2)2)
Telefon kontaktowy:

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II 80

WNIOSEK O WPIS

spółki jawnej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

Na podstawie przepisów art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (dalej ustawy) (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649), wnosimy o wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy, Spółki jawnej prowadzącej działalność pod firmą:

.......................................................................................................................................................

mającej siedzibę w (adres) ...........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Spółka będzie - nie będzie* posługiwać się skróconą nazwą w następującym brzmieniu ..........

.......................................................................................................................................................

Spółka będzie prowadzić działalność wyłącznie w zakresie:*

1)
wykonywania czynności rewizji finansowej,
2)
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,
3)
doradztwa podatkowego,
4)
prowadzenia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,
5)
działalności wydawniczej i szkoleniowej w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków,
6)
wykonywania ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,
7)
świadczenia usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,
8)
świadczenia usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

Uzasadnienie

Spółka spełnia wymagania art. 47 i art. 48 ustawy, co wynika z treści niniejszego wniosku oraz z załączonych do wniosku dokumentów:

1)
umowy spółki - uchwały wspólników zmieniającej umowę spółki,*
2)
listy wspólników,**
3)
aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
4)
oświadczenia o zdolności do prowadzenia działalności (P7),
5)
dowodu wniesienia opłaty za wpis podmiotu (ksero),
6)
formularz z danymi podmiotu (P8).

Ponadto oświadczamy, że Spółka nie przekroczy zakresu działalności zadeklarowanego w niniejszym wniosku.

* Zbędne skreślić.

** Lista wspólników powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także podmiotów).

Podpisy: ............................. ............................

WZÓR P4

.........................., dn. .............. 20.......r.

Wnioskodawca:

Nazwa i siedziba spółki:

reprezentowany przez*:

Imię i nazwisko:Nr w rejestrze:
1)1)
2)2)
Telefon kontaktowy:

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II 80

WNIOSEK O WPIS

spółki partnerskiej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

Na podstawie przepisów art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (dalej ustawy) (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649), wnosimy o wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy, Spółki partnerskiej prowadzącej działalność pod firmą:

.......................................................................................................................................................

mającej siedzibę w (adres) ...........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Spółka będzie - nie będzie* posługiwać się skróconą nazwą w następującym brzmieniu ..........

.......................................................................................................................................................

Spółka będzie prowadzić działalność wyłącznie w zakresie:*

1)
wykonywania czynności rewizji finansowej,
2)
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,
3)
doradztwa podatkowego,
4)
prowadzenia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,
5)
działalności wydawniczej i szkoleniowej w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków,
6)
wykonywania ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,
7)
świadczenia usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,
8)
świadczenia usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

Uzasadnienie

Spółka spełnia wymagania art. 47 i art. 48 ustawy, co wynika z treści niniejszego wniosku oraz z załączonych do wniosku dokumentów:

1)
umowy spółki - uchwały wspólników zmieniającej umowę spółki,*
2)
listy wspólników,**
3)
aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
4)
oświadczenia o zdolności do prowadzenia działalności (P7),
5)
dowodu wniesienia opłaty za wpis podmiotu (ksero),
6)
formularz z danymi podmiotu (P8).

Ponadto oświadczamy, że Spółka nie przekroczy zakresu działalności zadeklarowanego w niniejszym wniosku.

* Zbędne skreślić.

** Lista wspólników powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także podmiotów).

Podpisy: ............................. ............................

WZÓR P5

.........................., dn. .............. 20.......r.

Wnioskodawca:

Nazwa i siedziba spółki:

reprezentowany przez*:

Imię i nazwisko:Nr w rejestrze:
1)1)
2)2)
Telefon kontaktowy:

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II 80

WNIOSEK O WPIS

spółki komandytowej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

Na podstawie przepisów art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (dalej ustawy) (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649), wnosimy o wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy, Spółki komandytowej prowadzącej działalność pod firmą:

.......................................................................................................................................................

mającej siedzibę w (adres) ...........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Spółka będzie - nie będzie* posługiwać się skróconą nazwą w następującym brzmieniu ..........

.......................................................................................................................................................

Spółka będzie prowadzić działalność wyłącznie w zakresie:*

1)
wykonywania czynności rewizji finansowej,
2)
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,
3)
doradztwa podatkowego,
4)
prowadzenia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,
5)
działalności wydawniczej i szkoleniowej w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków,
6)
wykonywania ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,
7)
świadczenia usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,
8)
świadczenia usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

Uzasadnienie

Spółka spełnia wymagania art. 47 i art. 48 ustawy, co wynika z treści niniejszego wniosku oraz z załączonych do wniosku dokumentów:

1)
umowy spółki - uchwały wspólników zmieniającej umowę spółki,*
2)
listy wspólników,**
3)
aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
4)
oświadczenia o zdolności do prowadzenia działalności (P 7),
5)
dowodu wniesienia opłaty za wpis podmiotu (ksero),
6)
formularz z danymi podmiotu (P 8).

Ponadto oświadczamy, że Spółka nie przekroczy zakresu działalności zadeklarowanego w niniejszym wniosku.

* Zbędne skreślić.

** Lista wspólników powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe komplementariuszy oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także podmiotów).

Podpisy: ............................. ............................

WZÓR P6

.........................., dn. .............. 20.......r.

Wnioskodawca:

Nazwa i siedziba spółki:

reprezentowany przez Zarząd*:

Imię i nazwisko:Nr w rejestrze:
1)1)
2)2)
Telefon kontaktowy:

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II 80

WNIOSEK O WPIS

spółki kapitałowej lub spółdzielni* (dotyczy także spółdzielczego związku rewizyjnego) na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

Na podstawie przepisów art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (dalej ustawy) (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649), wnosimy o wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy, osoby prawnej prowadzącej działalność pod firmą:

.......................................................................................................................................................

mającej siedzibę w (adres) ...........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Podmiot będzie - nie będzie* posługiwać się skróconą nazwą w następującym brzmieniu ........

.......................................................................................................................................................

Podmiot będzie prowadzić działalność wyłącznie w zakresie:*

1)
wykonywania czynności rewizji finansowej,
2)
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,
3)
doradztwa podatkowego,
4)
prowadzenia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,
5)
działalności wydawniczej i szkoleniowej w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków,
6)
wykonywania ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,
7)
świadczenia usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,
8)
świadczenia usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

Uzasadnienie

Podmiot spełnia wymagania art. 47 i art. 48 ustawy, co wynika z treści niniejszego wniosku oraz z załączonych do wniosku dokumentów:

1)
umowy spółki - uchwały wspólników zmieniającej umowę spółki,*
2)
aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
3)
listy wspólników**
4)
listy członków Zarządu (nazwiska i imiona, adresy służbowe, a w przypadku biegłych rewidentów, także ich numery w rejestrze),
5)
list członków organów nadzorczych (nazwiska i imiona, adresy służbowe, a w przypadku biegłych rewidentów, także ich numery w rejestrze),
6)
oświadczenia o zdolności do prowadzenia działalności (P7),
7)
dowodu wniesienia opłaty za wpis podmiotu (ksero)
8)
formularz z danymi podmiotu (P8).

Ponadto oświadczamy, że podmiot nie przekroczy zakresu działalności zadeklarowanego w niniejszym wniosku.

* Zbędne skreślić.

** Lista wspólników powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także podmiotów).

Podpisy: ............................. ............................

WZÓR P7

.........................., dn. .............. 20.......r.

Nazwa i siedziba podmiotu:

OŚWIADCZENIE

o zdolności do prowadzenia działalności

Na podstawie przepisów art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77 poz. 649) oświadczam, że posiadam zdolność do prowadzenia działalności.*

Imię i nazwisko:Nr w rejestrze:Podpis:

* Oświadczenie podpisują członkowie zarządu, a w przypadku braku zarządu, właściciele lub wspólnicy.

WZÓR P8

DANE PODMIOTU

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WPIS NA LISTĘ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Pełna nazwa podmiotu
Adres siedziby podmiotu
Adres strony internetowej podmiotu
Nazwiska, imiona i numery w rejestrze wszystkich biegłych rewidentów zatrudnionych w podmiocie lub z nim powiązanych jako wspólnicy lub w inny sposób*
Adresy oddziałów podmiotu*
Informacja o członkostwie w sieci oraz wykaz nazw i adresów podmiotów w sieci oraz jednostek powiązanych z podmiotem lub wskazanie miejsca, w którym informacje te są publicznie dostępne*
Numer w rejestrze nadany podmiotowi przez organ rejestrujący innego państwa oraz nazwa tego organu (jeżeli dotyczy)

* informacje te mogą stanowić osobny załącznik do formularza

..................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu

WZÓR P9

.........................., dn. .............. 20.......r.

Wnioskodawca:

Osoba reprezentująca podmiot:

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II 80

WNIOSEK

o skreślenie podmiotu z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

Na podstawie przepisów art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (dalej ustawy) (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649) wnoszę/wnosimy o skreślenie następującego podmiotu z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o której mowa w art. 53. ust. 1 ustawy:

Numer wpisu na listę:
Nazwa podmiotu:
Mającego siedzibę w (adres):

.............................

(podpis)