Rewid.2017.9.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 września 2017 r.

KOMUNIKAT Nr 25/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 5 września 2017 r.
w sprawie wpisu na listę firm audytorskich.

Z dniem 21 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (zwanej dalej "ustawą"), opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 2017 r. pod poz. 1089. Dokument ten wdraża do polskiego porządku prawnego postanowienia Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (...). Ustawa uzupełnia wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...). Służy również stosowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego (...). Tym samym straciła moc dotychczasowa ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i 1948).

Zgodnie z przepisami art. 46 ustawy, firmą audytorską jest jednostka, w której badania sprawozdań finansowych przeprowadzają biegli rewidenci, wpisana na listę firm audytorskich i prowadząca działalność w jednej z następujących form:

1) działalności gospodarczej prowadzonej przez biegłego rewidenta we własnym imieniu i na własny rachunek;
2) spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki partnerskiej, w której większość głosów posiadają biegli rewidenci lub firmy audytorskie, zatwierdzone co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; w spółkach, w których powołano zarząd, większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, jedną z nich jest biegły rewident;
3) spółki komandytowej, w której komplementariuszami są wyłącznie biegli rewidenci lub firmy audytorskie zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej;
4) spółki kapitałowej lub spółdzielni, które spełniają następujące wymagania:
a) większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, jedną z nich jest biegły rewident,
b) większość głosów na walnym zgromadzeniu posiadają biegli rewidenci lub firmy audytorskie zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej,
c) większość członków organów nadzorczych stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej;
5) spółdzielczego związku rewizyjnego, który spełnia następujące wymagania:
a) zatrudnia do badania biegłych rewidentów,
b) większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, jedną z nich jest biegły rewident.

Zgodnie z przepisami ustawy, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, zwana dalej "KRBR", prowadzi listę firm audytorskich, zwana dalej "listą". Wpisu na listę dokonuje się na wniosek zawierający udokumentowane dane, o których mowa w art. 57 ust. 2 pkt 2-13 ustawy, po złożeniu oświadczenia o zdolności do prowadzenia działalności, podpisanego przez członków zarządu, a w przypadku braku zarządu, przez właścicieli lub wspólników/akcjonariuszy oraz po wniesieniu opłaty, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Jednocześnie KRBR informuje, że firma audytorska skreślona z listy z przyczyn, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 5 ustawy, może być ponownie wpisana na listę, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w art. 58 ust. 1 i 3 ustawy. Firma audytorska skreślona z listy z przyczyn, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2-4, 6 i 7 ustawy, może być ponownie wpisana na listę, jeżeli od dnia skreślenia upłynęło nie mniej niż 5 lat oraz spełnia warunki, o których mowa w art. 57 ust. 4 ustawy. Powyższe stosuje się odpowiednio do firmy audytorskiej ubiegającej się o wpis na listę, jeżeli w skład jej organów wchodzi biegły rewident będący w firmie audytorskiej skreślonej z listy z przyczyn, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2-4, 6 i 7 ustawy, jedną z osób, o których mowa w art. 57 ust. 2 pkt 4 ustawy.

Wpis na listę uważa się za dokonany, jeżeli Komisja Nadzoru Audytowego nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 45 dni od dnia otrzymania uchwały o wpisie na listę.

W myśl przepisów nowej ustawy, lista jest prowadzona w formie elektronicznej i jest dostępna na stronie internetowej www.pibr.org.pl.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przypomina, że zgodnie z art. 57 ust. 3 ustawy firmy audytorskie zobowiązane są do pisemnego zgłaszania Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów zmian danych związanych z wpisem na listę w terminie 30 dni od dnia ich zaistnienia.

Do niniejszego komunikatu zostały załączone wzory wniosków, z których obowiązane są korzystać osoby składające wnioski o wpis firmy audytorskiej na listę:

1) wzór P1 - Wniosek o wpis działalności gospodarczej prowadzonej przez biegłego rewidenta we własnym imieniu i na własny rachunek na listę firm audytorskich art. 46 pkt 1 ustawy);
2) wzór P2 - Wniosek o wpis spółki cywilnej na listę firm audytorskich (art. 46 pkt 2 ustawy);
3) wzór P3 - Wniosek o wpis spółki jawnej na listę firm audytorskich (art. 46 pkt 2 ustawy);
4) wzór P4 - Wniosek o wpis spółki partnerskiej na listę firm audytorskich (art. 46 pkt 2 ustawy);
5) wzór P5 - Wniosek o wpis spółki komandytowej na listę firm audytorskich (art. 46 pkt 3 ustawy);
6) wzór P6 - Wniosek o wpis spółki kapitałowej lub spółdzielni lub spółdzielczego związku rewizyjnego na listę firm audytorskich (art. 46 pkt 4 i 5 ustawy);
7) wzór P7 - Oświadczenie o zdolności do prowadzenia działalności;
8) wzór P8 - Dane firmy audytorskiej ubiegającej się o wpis na listę firm audytorskich;
9) wzór P9 - Wniosek o skreślenie firmy audytorskiej z listy firm audytorskich;
10) wzór P12 - Wniosek o wpis firmy audytorskiej zatwierdzonej w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej na listę firm audytorskich (art. 58 ustawy).

Wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej: https://www.pibr.org.pl/.

Dotychczasowe wzory wniosków oznaczone symbolami P1-P9, stanowiące załączniki do komunikatu nr 13 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, przestały obowiązywać.

Jednocześnie informujemy, że w niedługim czasie na stronie internetowej https://www.pibr.org.pl/. w części dostępnej po zalogowaniu się (w panelu użytkownika) udostępnione zostaną aktywne formularze dotyczące ww. wniosków.

Zachęcamy do tej formy komunikowania się z samorządem.