Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Opieka nad pacjentem z chorobami układu oddechowego organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Słupsku.

Akty korporacyjne

NIPIP.2023.7.11

Akt nieoceniany
Wersja od: 11 lipca 2023 r.

Uchwała Nr 33/VIIIP/2023
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 11 lipca 2023 r.
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Opieka nad pacjentem z chorobami układu oddechowego organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Słupsku

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 2702 ze zm.), uchwały Nr 9/VIII/2023 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Opieka nad pacjentem z chorobami układu oddechowego organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Słupsku pod numerem 00020/C/02810.
1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku
2) Adres zamieszkania lub siedziby:Poniatowskiego 4 76-200 Słupsk
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:8391968571
4) Forma organizacyjno-prawna:Jednostka samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem z chorobami układu oddechowego
6) Program przeznaczony dla:Pielęgniarek
7) System kształcenia:Niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Zajęcia praktyczne:

- Gdynia 81-519 ul. Powstania Styczniowego 1 Szpital Morski im. PCK

- Gdynia 81-348 ul. Wójta Radtkego 1 Szpital Św. Wincentego A Paulo

- Słupsk 76-200 ul. Poniatowskiego 4 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

- Gdańsk 80-803 ul. Nowe Ogrody 1-6 Copernikus Szpital Św.Wojciech

- Gdańsk 80-214 ul. Smoluchowskiego 18 Centrum Medyczne Smoluchowskiego - Gdańsk

- Gdynia 81-519 ul. Powstania Styczniowego 1 Szpital Morski im. PCK - Odział pulmonologiczny; Odział chorób płuc

- Słupsk 76-200 ul. Tuwima 40 SPMZOZ Słupsk - Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej

- Słupsk 76-200 ul. Hubalczyków 1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny - Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej; Oddział chorób płuc; Poradnia chorób płuc

- Gdańsk 80-803 ul. Nowe Ogrody 1-6 Copernikus Szpital Św.Wojciech - Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej; Oddział chorób płuc; Poradnia chorób płuc

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 27 czerwca 2023 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Słupsku dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem z chorobami układu oddechowego zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 18 listopada 2022 r. spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 oraz art. 77 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 2702 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.