Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu dokształcającego Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Słupsku.

Akty korporacyjne

NIPIP.2023.7.11

Akt nieoceniany
Wersja od: 11 lipca 2023 r.

Uchwała Nr 23/VIIIP/2023
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 11 lipca 2023 r.
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu dokształcającego Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Słupsku

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 2702 ze zm.), uchwały Nr 9/VIII/2023 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu dokształcającego Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Słupsku pod numerem 00020/D/02842.
1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku
2) Adres zamieszkania lub siedziby:Poniatowskiego 4 76-200 Słupsk
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:8391968571
4) Forma organizacyjno-prawna:Jednostka samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Kurs dokształcający Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych
6) Program przeznaczony dla:Pielęgniarek i położnych
7) System kształcenia:Niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Zajęcia praktyczne:

- Słupsk 76-200 ul. Poniatowskiego 4 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku

- Bytów 77-100 ul. Lęborka 13 Szpital Powiatu Bytowskiego sp.z.o w Bytowie

- Miastko 77-200 ul. Wybickiego 30 Szpital Miejski w Miastku sp. z o.o

- Lębork 84-300 ul. Węgrzynowicza 13 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lęborku

- Człuchów 77-300 ul. Szczecińska 31 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie

- Wejherowo 84-200 ul. Jagalskiego 10 Szpital specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie

- Gdańsk 84-462 al. Jana Pawła II 80 Szpital św. Wojciecha w Gdańsku

- Gdańsk 80-952 ul. Dębinki 7 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

- Słupsk 76-200 ul. Hubalczyków 1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku

- Gdańsk 80-462 al. Jana Pawła II 50 Szpital św. Wojciecha w Gdańsku

- nie dotyczy

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 10 lipca 2023 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Słupsku dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kurs dokształcający Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 oraz art. 77 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 2702 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.