Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu dokształcającego Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.

Akty korporacyjne

NIPIP.2023.7.11

Akt nieoceniany
Wersja od: 11 lipca 2023 r.

UCHWAŁA Nr 2/VIIIP/2023
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 11 lipca 2023 r.
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu dokształcającego Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 2702 ze zm.), uchwały Nr 9/VIII/2023 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu dokształcającego Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku pod numerem 00028/D/02821.
1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
2) Adres zamieszkania lub siedziby:Marii Curie-Skłodowskiej 12/19 15-097 Białystok
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:5422084766
4) Forma organizacyjno-prawna:Jednostka samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Kurs dokształcający Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych
6) Program przeznaczony dla:Pielęgniarek i położnych
7) System kształcenia:Niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Zajęcia praktyczne:

- Białystok 15-276 ul. M. C. Skłodowskiej 24a Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

- Białystok 15-274 ul. Jerzego Waszyngtona 17 Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku

- Białystok 15-278 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego

- Białystok 15-097 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12/19 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

- Białystok 15-281 ul. Legionowa 7 Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Gimnazjalnymi im. 42 Pułku Piechoty

- nie dotyczy

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 5 lipca 2023 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kurs dokształcający Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 oraz art. 77 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 2702 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.