Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

Akty korporacyjne

NIPIP.2023.2.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 lutego 2023 r.

Uchwała Nr 2335/VIIP/2023
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 14 lutego 2023 r.
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 5702 ze zm.), uchwały nr 558/VII/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.), i uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie pod numerem 00021/C/02786.
1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
2) Adres zamieszkania lub siedziby:Pułaskiego 25 42-200 Częstochowa
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:5731177827
4) Forma organizacyjno-prawna:Jednostka samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem
6) Program przeznaczony dla:Pielęgniarek
7) System kształcenia:Niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Zajęcia praktyczne:

- Częstochowa 42-200 ul. Pułaskiego 25 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

- Częstochowa 42-200 ul. PCK 7 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

- Częstochowa 42-200 ul. Bialska 104/118 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

- Częstochowa 42-200 ul. Mirowska 15 SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

- Częstochowa 42-200 ul. PCK 7 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- Częstochowa 42-200 ul. PCK 7 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny - Oddział Chorób Płuc

- Częstochowa 42-200 ul. Bialska 104/118 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- Częstochowa 42-200 ul. Mirowska 15 SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- Częstochowa 42-200 ul. Mirowska 15 SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony - Oddział gruźlicy i chorób płuc

- Ruda Śląska 41-703 ul. Wincentego Lipa 2 Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Odział Chorób Płuc z Pododdziałem Chemioterapii

- Katowice - Ochojec 40-635 ul. Ziołowa 45-47 Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym

- Katowice 40-027 ul. Francuska 20-24 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- Sosnowiec 41-200 Plac Medyków 1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr. 5 IM. ŚW. Barbary w Sosnowcu - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- Chorzów 41-500 ul. Zjednoczenia 10 Szpital Specjalistyczny w Chorzowie - Oddział Pulmonologii i Nowotworów Płuc z Pododdziałem Ftyzjopneumonologii

- Katowice 40-074 ul. Raciborska 27 Katowickie Centrum Onkologii - Oddział Chorób Płuc

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 13 lutego 2023 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 9 listopada 2022 r. spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 oraz art. 77 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 2702 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.