Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej.

Akty korporacyjne

NIPIP.2023.1.17

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 stycznia 2023 r.

Uchwała Nr 636/VII/2023
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 17 stycznia 2023 r.
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 2702) oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.), i uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej pod numerem 00012/C/02713.
1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej
2) Adres zamieszkania lub siedziby:3-go maja 7 98-200 Sieradz
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:8271130109
4) Forma organizacyjno-prawna:Jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Kurs specjalistyczny Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
6) Program przeznaczony dla:Pielęgniarek i położnych
7) System kształcenia:Niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Zajęcia praktyczne:

- Sieradz 98-200 ul. 3 Maja 7 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej

- Sieradz 98-200 ul. 3 Maja 7 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

- Sieradz 98-200 ul. Portowa 2 PU-H KUCHCIK Damian Kuchczyński Hotel, Restauracja "Przystań nad Wartą"

- nie dotyczy

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 21 grudnia 2022 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kurs specjalistyczny Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r. spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 2702).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.