Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Edukator w chorobach układu krążenia organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

Akty korporacyjne

NIPIP.2023.1.17

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 stycznia 2023 r.

Uchwała Nr 627/VII/2023
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 17 stycznia 2023 r.
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Edukator w chorobach układu krążenia organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 2702) oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.), i uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Edukator w chorobach układu krążenia organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu pod numerem 00006/C/02718.
1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu
2) Adres zamieszkania lub siedziby:Budowlanych 44A 45-123 Opole
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:7541306694
4) Forma organizacyjno-prawna:Jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Kurs specjalistyczny Edukator w chorobach układu krążenia
6) Program przeznaczony dla:Pielęgniarek
7) System kształcenia:Niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Zajęcia praktyczne:

- Opole 45-123 ul. Budowlanych 44A Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu

- Opole 45-085 ul. Niedziałkowskiego 18 Akademia Nauk Stosowanych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

- Opole 45-368 ul. Ozimska 63 Akademia Nauk Stosowanych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

- Nysa 48-300 ul. Poznańska 1 Centrum Edukacyjne w Nysie

- Opole 45-062 ul. Kościuszki 2 Centrum Zdrowia w Opolu Sp. z o. o. - Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej

- Opole 45-714 ul. Licealna 18 Centrum Zdrowia w Opolu Sp. z o. o. - Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej

- Opole 45-047 ul. Waryńskiego 30 Centrum Zdrowia w Opolu Sp. z o. o. - Poradnia kardiologiczna; Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej

- Opole 45-401 al. W. Witosa 26 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu - Poradnia kardiologiczna;

Oddział kardiologiczny; Oddział chorób wewnętrznych

- Opole 45-372 ul. Kośnego 53 Szpital Wojewódzki Sp. z o. o. - Oddział chorób wewnętrznych; Poradnia kardiologiczna

- Opole 45-075 ul. Krakowska 44 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu - Poradnia kardiologiczna; Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej; Oddział chorób wewnętrznych

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 10 stycznia 2023 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kurs specjalistyczny Edukator w chorobach układu krążenia zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 9 listopada 2022 r. spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 2702).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.