Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo neurologiczne organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu.

Akty korporacyjne

NIPIP.2023.1.17

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 stycznia 2023 r.

Uchwała Nr 618/VII/2023
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 17 stycznia 2023 r.
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo neurologiczne organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 2702) oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.), i uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo neurologiczne organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu pod numerem 00023/B/02730.
1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
2) Adres zamieszkania lub siedziby:Grunwaldzka 65 60-311 Poznań
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:7781318627
4) Forma organizacyjno-prawna:Jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo neurologiczne
6) Program przeznaczony dla:Pielęgniarek
7) System kształcenia:Niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Zajęcia praktyczne:

- Poznań 60-311 ul. Grunwaldzka 65 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

- Poznań 60-355 ul. Przybyszewskiego 49 Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu - Oddział Kliniczny Neurologii; Zakład Radiologii; Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Neurotraumatologii z pododdziałem leczenia Chorób Naczyniowych Centralnego Układu Nerwowego

- Poznań 61-285 ul. Szwajcarska 3 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa z ZOL SP ZOZ - Pracownia EEG; Pracownie Diagnostyki Obrazowej; Oddział Leczenia Udarów Mózgu; Oddział Neurochirurgii; Oddział Neurologiczny; Pracownia EMG

- Poznań 61-044 ul. Mogileńska 42 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - Oddział Rehabilitacyjny

- Poznań 60-631 ul. Dojazd 34 SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego - Oddział Neurologii z pododdziałem Leczenia Udarów; Pracownia Diagnostyki Obrazowej

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 16 stycznia 2023 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo neurologiczne zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r. uwzględniający aktualizację programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 24 października 2016 r., aktualizację programów szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych w obszarze miejsca realizacji stażu zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594), zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 31 sierpnia 2017 r., aktualizację programu zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 23 grudnia 2022 r. spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 2702).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.