Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Dializoterapia organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

Akty korporacyjne

NIPIP.2022.9.20

Akt nieoceniany
Wersja od: 20 września 2022 r.

UCHWAŁA Nr 2185/VIIP/2022
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 20 września 2022 r.
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Dializoterapia organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 551 ze zm.), uchwały nr 558/VII/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.), i uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kurs specjalistyczny Dializoterapia organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie pod numerem 00021/C/02623.
1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
2) Adres zamieszkania lub siedziby:Ul. Pułaskiego 25 42-200 Częstochowa
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:5731177827
4) Forma organizacyjnoprawna:Jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Kurs specjalistyczny Dializoterapia
6) Program przeznaczony dla:Pielęgniarek
7) System kształcenia:Niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Zajęcia praktyczne:

- Częstochowa 42-200 ul. Pułaskiego 25 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

- Częstochowa 42-200 ul. Bialska 104/118 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie - Stacja dializ

- Częstochowa 42-200 ul. Bialska 104/118 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie - Oddział Nefrologii z Pododdziałem Dializ Otrzewnowych

- Częstochowa 42-200 ul. PCK 7 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie - Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 19 września 2022 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kurs Dializoterapia zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r. z uwzględnieniem aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych w obszarze miejsca realizacji stażu zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594), zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 31 sierpnia 2017 r. spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 551 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.