Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej.

Akty korporacyjne

NIPIP.2022.7.5

Akt nieoceniany
Wersja od: 5 lipca 2022 r.

UCHWAŁA Nr 2087/VIIP/2022
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 5 lipca 2022 r.
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 551 ze zm.), uchwały nr 558/VII/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.), i uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kurs specjalistyczny Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej pod numerem 00042/C/02573.
1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej
2) Adres zamieszkania lub siedziby:Ul. Okopowa 3/218 21-500 Biała Podlaska
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:5371948368
4) Forma organizacyjnoprawna:Jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Kurs specjalistyczny Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
6) Program przeznaczony dla:Pielęgniarek
7) System kształcenia:Niestacjonarnie
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Zajęcia praktyczne:

- Biała Podlaska 21-500 ul. Okopowa 3 Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe

- Biała Podlaska 21-500 ul. Terebelska 57-65 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

- Radzyń Podlaski 21-300 ul. Wisznicka 111 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

- Parczew 21-200 ul. Kościelna 136 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

- Międzyrzec Podlaski 21-560 ul. Warszawska 2-4 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

- Biała Podlaska 21-500 ul. Terebelska 57-65 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny - oddział anestezjologii i intensywnej terapii; oddział pulmonologiczno-alergologiczny z ośrodkiem domowego leczenia tlenem

- Radzyń Podlaski 21-300 ul. Wisznicka 111 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - oddział anestezjologii i intensywnej terapii

- Parczew 21-200 ul. Kościelna 136 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - oddział anestezjologii i intensywnej terapii

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 5 lipca 2022 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlasce dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kurs specjalistyczny Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r. z uwzględnieniem aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych w obszarze miejsca realizacji stażu zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594), zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 31 sierpnia 2017 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 551 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.