Akty korporacyjne

NIPIP.2020.3.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 marca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 1778/VIIP/2020
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Podstawy opieki paliatywnej organizowanego przez Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 916), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) oraz uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:
§  1.  Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Podstawy opieki paliatywnej organizowanego przez Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych pod numerem 00003/C/02595.
1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
2) Adres zamieszkania lub siedziby:Ul. Szlak 61 31-153 Kraków
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:676-17-03-764
4) Forma organizacyjno-prawna:jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Kurs specjalistyczny Podstawy opieki paliatywnej
6) Program przeznaczony dla:Pielęgniarek
7) System kształcenia:niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Zajęcia praktyczne:

- KRAKÓW ul. SZLAK 61 31-153 Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie

- KRAKÓW ul. JAKUBOWSKIEGO 2 30-688 Szpital Uniwersytecki w Krakowie - sale wykładowe

- KRAKÓW OS. ZŁOTEJ JESIENI 1 31-826 Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

- KRAKÓW ul. GALLA 25 30-053 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

- KRAKÓW OS. TEATRALNE 4A 31-945 Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie

- KRAKÓW OS. NA SKARPIE 66 31-913 Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ

- KRAKÓW ul. PRĄDNICKA 80 31-202 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

- KRAKÓW ul. STRZELECKA 2 31-503 Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

- KRAKÓW ul. WROCŁAWSKA 1-3 30-901 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

- KRAKÓW ul. WIELICKA 267 30-663 Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w

Krakowie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

- KRAKÓW AL. FOCHA 3330-119 Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

- KRAKÓW ul. PRĄDNICKA 35-37 31-202 SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. G. NARUTOWICZA

- KRAKÓW ul. WIELICKA 265 30-663 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

- NOWY TARG ul. SZPITALNA 14 34-400 PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II W NOWYM TARGU

- ZAKOPANE ul. KAMIENIEC 10 34-500 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

- NOWY TARG ul. KOKOSZKÓW 71 34-400 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

- KRAKÓW ul. PARKOWA 11B 30-538 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (RM) - sala wykładowa

- KRAKÓW ul. JAKUBOWSKIEGO 2 30-688 SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

- ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ ODDZIAŁU KLINICZNEGO CHORÓB WEWNĘTRZNYCH,

- KRAKÓW ul. FATIMSKA 17 31-831 HOSPICJUM ŚW. ŁAZARZA W KRAKOWIE

- ODDZIAŁ STACJONARNY

- HOSPICJUM DOMOWE

- KRAKÓW NAD SUDOŁEM 32 31-228 NZOZ MARI-MED. Opieka Długoterminowa i Paliatywna

- KRAKÓW ul. WIELICKA 267 30-663 Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w

Krakowie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

- ODDZIAŁ STACJONARNY MEDYCYNY PALIATYWNEJ

- HOSPICJUM DOMOWE

- ZAKOPANE ul. KAMIENIEC 10 34-500 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

- ODDZIAŁ PALIATYWNY

- NOWY TARG ul. SZPITALNA 14 34-400

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

- ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ

- ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 5 marca 2020 r. przez Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kursu specjalistycznego Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Sekretarz NRPiPPrezes NRPiP
Joanna WalewanderZofia Małas