Akty korporacyjne

NIPIP.2020.3.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 marca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 1775/VIIP/2020
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 916), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) oraz uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:
§  1.  Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pod numerem 00018/C/02592.
1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
2) Adres zamieszkania lub siedziby:Ul. Tadeusza Kościuszki 27 30-32 85-079 Bydgoszcz
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:554-13-03-482
4) Forma organizacyjno-prawna:jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Kurs specjalistyczny Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
6) Program przeznaczony dla:Położnych
7) System kształcenia:niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Zajęcia praktyczne:

- Bydgoszcz ul. Kościuszki 27 30-32 85-079 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

- Bydgoszcz ul. Swarzewska 10 85-731 Zespół Szkół Medycznych

- Bydgoszcz ul. Ujejskiego 75 85-168 Szpital Uniwersytecki nr 2

- Bydgoszcz ul. Markwarta 4-6 85-015 Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy

- Bydgoszcz ul. Szpitalna 19 85-826 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski

- Inowrocław ul. Poznańska 97 88-100 Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

- Tuchola ul. Nowodworskiego 14-18 89-500 Szpital Tucholski sp. z o.o.

- Żnin ul. Szpitalna 30 88-100 Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

- Szubin ul. Ogrodowa 9 89-200 Nowy Szpital w Nakle i Szubinie

- Grudziądz ul. Rydygiera 15/17 86-300 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego

- Włocławek ul. Dziewińska 17 87-810 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

- Toruń ul. Szosa Chełmińska 254/258 87-100 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

- Bydgoszcz ul. Ujejskiego 75 85-168 Szpital Uniwersytecki nr 2

Sala porodowa

Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna

Oddział patologii ciąży

Oddział perinatologii

- Bydgoszcz ul. Markwarta 4-6 85-015 Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy

Sala porodowa

Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna

Oddział patologii ciąży

- Bydgoszcz ul. Szpitalna 19 85-826 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski

Sala porodowa

Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna

Oddział patologii ciąży

Oddział perinatologii

- Inowrocław ul. Poznańska 9788-100 Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Sala porodowa

Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna

Oddział patologii ciąży

- Żnin ul. Szpitalna 30 88-400 Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Sala porodowa

Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna

- Szubin ul. Ogrodowa 9 89-200 Nowy Szpital w Nakle i Szubinie

Sala porodowa

Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna

- Tuchola ul. Nowodworskiego 14-18 89-500 Szpital Tucholski sp. z o.o.

Sala porodowa

Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna

- Grudziądz ul. Rydygiera 15/17 86-300 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego

Sala porodowa

Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna

Oddział patologii ciąży

- Włocławek ul. Wieniecka 49 87-800 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Sala porodowa

Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna

Oddział patologii ciąży

- Toruń ul. Św. Józefa 53-59 87-100 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera

Sala porodowa

Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna

Oddział patologii ciąży

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 2 marca 2020 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kursu specjalistycznego Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Sekretarz NRPiPPrezes NRPiP
Joanna WalewanderZofia Małas