Akty korporacyjne

NIPIP.2020.3.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 marca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 1774/VIIP/2020
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo operacyjne organizowanego przez Beskidzką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 916), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) oraz uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:
§  1.  Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo operacyjne organizowanego przez Beskidzką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych pod numerem 00016/B/02594.
1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
2) Adres zamieszkania lub siedziby:Ul. Warszawska 28 43-300 Bielsko-Biała
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:547-17-51-955
4) Forma organizacyjno-prawna:jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo operacyjne
6) Program przeznaczony dla:Pielęgniarek
7) System kształcenia:niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Zajęcia praktyczne:

- Bielsko-Biała ul. Warszawska 28 43-300 Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

- Bielsko-Biała Aleja Armii Krajowej 101 43-300 Szpital Wojewódzki

- Bielsko-Biała Aleja Armii Krajowej 101 43-300 Szpital Wojewódzki

Centralna sterylizatornia;

Blok operacyjny wieloprofilowy: chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo - ortopedycznej, ginekologii i

położnictwa.

- Bielsko - Biała ul. Wyspiańskiego 21 43-300 Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski

Centralna sterylizatornia;

Blok operacyjny: chirurgii ogólnej, ginekologii i położnictwa / w dwóch lokalizacjach/.

- Cieszyn ul. Bielska 4 43-400 ZZOZ Szpital Śląski w Cieszynie

Centralna sterylizatornia;

Blok operacyjny: chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo - ortopedycznej, ginekologii i położnictwa.

- Bielsko-Biała ul. Jana III Sobieskiego 83 43-300 Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej blok operacyjny: noworodka i niemowlęcia

- Katowice ul. Medyków 16 40-752 Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

blok operacyjny wieloprofilowy: noworodka i niemowlęcia

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 4 marca 2020 r. przez Beskidzką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Sekretarz NRPiPPrezes NRPiP
Joanna WalewanderZofia Małas