Akty korporacyjne

NIPIP.2020.3.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 marca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 1773/VIIP/2020
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Edukator w cukrzycy organizowanego przez Dolnośląską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 916), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) oraz uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:
§  1.  Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Edukator w cukrzycy organizowanego przez Dolnośląską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych pod numerem 00030/C/02589.
1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
2) Adres zamieszkania lub siedziby:Ul. Powstańców Śląskich 50
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:896-10-03-222
4) Forma organizacyjno-prawna:jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Kurs specjalistyczny Edukator w cukrzycy
6) Program przeznaczony dla:Pielęgniarek i położnych
7) System kształcenia:niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Zajęcia praktyczne:

- Lubin ul. Odrodzenia 18 2 59-300 Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

Dział Kształcenia- Biuro w Lubinie

- Wrocław ul. Powstańców Śląskich 50 50-556 Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

Dział Kształcenia - Biuro we Wrocławiu

- Lubin ul. M. Skłodowskiej - Curie 54 59-301 Miedziowe Centrum Zdrowia SA

Oddział Diabetologiczny

- Lubin ul. M. Skłodowskiej - Curie 54 59-301 Miedziowe centrum Zdrowia SA

Poradnia Diabetologiczna

- Wrocław ul. Chałubińskiego 2-2a 50-368 Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Oddział Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego

Oddział Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami

Poradnia Diabetologiczna

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 21 lutego 2020 r. przez Dolnośląską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kursu specjalistycznego Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Sekretarz NRPiPPrezes NRPiP
Joanna WalewanderZofia Małas