Akty korporacyjne

NIPIP.2020.3.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 marca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 1772/VIIP/2020
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Podstawy opieki paliatywnej organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 916), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) oraz uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:
§  1.  Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Podstawy opieki paliatywnej organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach pod numerem 00008/C/02590.
1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
2) Adres zamieszkania lub siedziby:Ul. Francuska 16 40-027 Katowice
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:634-15-91-471
4) Forma organizacyjno-prawna:jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Kurs specjalistyczny Podstawy opieki paliatywnej
6) Program przeznaczony dla:Pielęgniarek
7) System kształcenia:niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Zajęcia praktyczne:

- Katowice ul. Markiewki 87 40-211 Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.

- Katowice ul. Wita Stwosza 41 40-042 Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.

Oddział Medycyny Paliatywnej

- Łaziska Górne ul. Wodna 15 43-170 Ośrodek Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

- Katowice ul. Wita Stwosza 41 40-042 Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.

Oddział Medycyny Paliatywnej

- Tychy ul. Żorska 17 43-100 Społeczne Stowarzyszenie "Hospicjum im. św. Kaliksta I"

HOSPICJUM STACJONARNE/STACJONARNY OŚRODEK OPIEKI PALIATYWNEJ

- Katowice ul. Teofila Ociepki 2 40-413 Społeczne Towarzystwo "Hospicjum Cordis"

HOSPICJUM STACJONARNE/STACJONARNY OŚRODEK OPIEKI PALIATYWNEJ

- Jaworzno ul. Górnicza 30 43-600 Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta

HOSPICJUM STACJONARNE/STACJONARNY OŚRODEK OPIEKI PALIATYWNEJ

- Chorzów ul. Szpitalna 24 41-506 Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej "HOSPICJUM" w Chorzowie

HOSPICJUM STACJONARNE/STACJONARNY OŚRODEK OPIEKI PALIATYWNEJ

- Gliwice ul. Daszyńskiego 29 44-100 Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Gliwicach

HOSPICJUM STACJONARNE/STACJONARNY OŚRODEK OPIEKI PALIATYWNEJ

- Tarnowskie Góry ul. Bytomska 22 42-606 Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie

ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ

- Sosnowiec 41-218 ul. mjr Henryka Hubala Dobrzańskiego 131

HOSPICJUM SOSNOWIECKIE IM. ŚW. TOMASZA AP.

Stacjonarny Ośrodek Opieki Paliatywnej

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 27 lutego 2020 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kursu specjalistycznego Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Sekretarz NRPiPPrezes NRPiP
Joanna WalewanderZofia Małas