Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu dokształcającego Uzależnienia i... - OpenLEX

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu dokształcającego Uzależnienia i zachowania agresywne w praktyce pielęgniarki i położnej organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu.

Akty korporacyjne

NIPIP.2018.10.16

Akt nieoceniany
Wersja od: 16 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 1320/VIIP/2018
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 16 października 2018 r.
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu dokształcającego Uzależnienia i zachowania agresywne w praktyce pielęgniarki i położnej organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.916.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123 ze zm.) oraz uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu dokształcającego Uzależnienia i zachowania agresywne w praktyce pielęgniarki i położnej organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu pod numerem 00034/D/02491.
1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu
2) Adres zamieszkania lub siedziby:ul. Korczak 4a 62-800Kalisz
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:618-10-22-846
4) Forma organizacyjno-prawna:jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Kurs dokształcający Uzależnienia i zachowania agresywne w praktyce pielęgniarki i położnej
6) Program przeznaczony dla:Pielęgniarek i położnych
7) System kształcenia:niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Zajęcia praktyczne:

- Kalisz ul. Korczak 4a 62-800°kręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu

- Kalisz ul. Poznańska 79 62-800 Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu

- Ostrów Wlkp. ul. Limanowskiego 20/22 63-400 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

- Jarocin ul. Szpitalna 1 63-200 Szpital Powiatowy w Jarocinie

- Kępno ul. Szpitalna 7 63-600 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

- Krotoszyn ul. Młyńska 2 63-700 Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej

- Pleszew ul. Poznańska 125 63-300 Pleszewskie Centrum Medyczne

- Ostrzeszów Al. Wolności 4 63-500 Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia

- nie dotyczy

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 16 października 2018r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kursu dokształcającego Uzależnienia i zachowania agresywne w praktyce pielęgniarki i położnej dla pielęgniarek i położnych, spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.