Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. - OpenLEX

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Akty korporacyjne

NIPIP.2017.6.21

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 241/VII/2017
NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Naczelna Rada

Pielęgniarek i Położnych

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§  1. 
Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 00013/B/02329
1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach
2) Adres zamieszkania lub siedziby:ul. Noniewicza 93B/60, 16-400 Suwałki
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:844-11-75-402
4) Forma organizacyjno-prawna:jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
6) Program przeznaczony dla:pielęgniarek
7) System kształcenia:niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Suwałki 16-400 ul. Szpitalna 60 Szpital Wojewódzki im. L. Rydygiera
- Zajęcia praktyczne:- Suwałki 16-400 ul. Szpitalna 60 Szpital Wojewódzki im. L. Rydygiera

Poradnia kariologiczna

Oddział pulmonologii

Pracownia endoskopowa

Pracownia spirometryczna

Oddział wewnętrzny i gastroenterologii z odcinkiem diabetologii

Oddział nefrologii ze stacją dializ

Chorób wewnętrznych, kardiologii, nadciśnienia tętniczej i endokrynologii

Oddział hematologii

Oddział reumatologii

Oddział neurologii

- Suwałki 16-400 ul. Szpitalna 54 SP Zakład Opieki Paliatywnej

Oddział opieki paliatywnej

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dokumentacja złożona w dniu 12 czerwca 2017 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach dotycząca wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.