Akty korporacyjne

Podat.2020.3.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 marca 2020 r.

STANOWISKO Nr 5/2020
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie wniosków i zaleceń Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP wynikających z protokołu z kontroli w zakresie kontroli doraźnej obejmującej procedurę ofertową w sprawie wyboru hotelu świadczącego usługi hotelowe na potrzeby KIDP na lata 2019-2021

Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjmuje do wiadomości wnioski i zalecenia Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP wynikające z protokołu z kontroli w zakresie kontroli doraźnej obejmującej procedurę ofertową w sprawie wyboru hotelu świadczącego usługi hotelowe na potrzeby KIDP na lata 2019-2021 i postanawia zweryfikować obowiązujące w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych procedury oraz wprowadzić niezbędne w tym zakresie zmiany w okresie 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszego stanowiska.

Zalecenia Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP:

1. Najistotniejszym zaleceniem jest na przyszłość wprowadzenie do procedury przetargowej, jako kryteriów oceny określonych czynników, które są też możliwe do obiektywnego zmierzenia, bez ryzyka zarzutu, że dana ocena została przeprowadzona subiektywnie. W ten sposób zachowana zostanie pełna transparencja co do wyboru ofert. Warto rozważyć również w przypadku prowadzonych postępowań ofertowych przypisywanie kryterium oceny określonych wskaźników procentowych (wag), co pozwoli na sklasyfikowanie ocenianych ofert i stworzenie ostatecznych list rankingowych jako podstawy do wyboru oferty.