Akty korporacyjne

Podat.2009.2.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 lutego 2009 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 10 lutego 2009 r.
w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia niezgodności ustaw regulujących funkcjonowanie samorządów zawodowych zawodów zaufania publicznego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na apel Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, zawarty w stanowisku Prezydium z dnia 13 stycznia 2009r. wobec "Wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie korporacji zawodowych" z dnia 12 stycznia 2009r. Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża głębokie przekonanie, że obligatoryjna przynależność osób wykonujących zawód doradcy podatkowego do samorządu zawodowego doradców podatkowych stanowi jeden z podstawowych warunków prawidłowego realizowania misji społecznej, jaką Ustawodawca nałożył na Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

W opinii Krajowej Rady Doradców Podatkowych art. 47 ust. 2 ustawy o doradztwie podatkowym stanowi przejaw dbałości o poziom wykonywanych usług, a nie egzemplifikację niekonstytucyjnego stanu, który należy obalić. Powołanie samorządu zawodowego doradców podatkowych i ustanowienie zasady obowiązkowego uczestnictwa w nim, noszą więc w sobie znamiona subsydiarności wobec organów władzy państwowej oraz ich funkcji. W żadnym razie nie mogą być one postrzegane jako przykład realizacji partykularnych interesów jednej z grup zawodowych, służący zajęciu przez jej członków uprzywilejowanej pozycji w społeczeństwie. Podważanie zasady obowiązkowej przynależności do samorządu doradców podatkowych, w żadnej mierze nie może więc być traktowane, jako wyraz dążenia do rozwijania i ochrony praw obywatelskich przez konstytucyjne organy państwa.

Niewątpliwie błędny jest w tej sytuacji pogląd Rzecznika Praw Obywatelskich, że uwzględnienie jego wniosku przez Trybunał Konstytucyjny prowadziłoby do poszerzenia pola wolności obywatelskiej, jak również pola inicjatywy i wolności gospodarczej.

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża głęboką nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny zauważając istotną rolę samorządów zawodów zaufania publicznego wzakresie krzewienia idei samorządności ipomocniczości oraz utrzymaniawysokich standardów zawodowych i etycznych wśród ich członków, potwierdzi, iż realizacja tych szczytnych idei nie jest możliwa bez obligatoryjnej przynależności do samorządu zawodowego.